SrpskiСрпскиMagyar
28.05.2018. Ponedeljak

 

 

 

Sistem48


SPONZORI

APV

KLER

Bethlen Gábor Alap


RMHZ

NSZ


facebook

Facebook Prezentacija
Opštine Mali Iđoš

prezentacija

Investiciona prezentacija
Opština Mali Iđoš


uzkuapv

pannonreg

rfapv

dobrauprava

uzmiracun

baner

Aktuelnosti

22.05.2018.

Na osnovu Sporazuma o donaciji zaključenog između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije, u okviru Regionalnog stambenog programa - Potprojekat 5 i člana 7.2. Ugovora o grantu u okviru potprojekta 5 u okviru Regionalnog stambenog programa, zaključenog između Komesarijata za nzbeglice i migracije (u daljem tekstu: Komesarijat), Jedinice za upravljanje projektima u javnom sektoru d.o.o. (predhodni naziv: "JUP - Istraživanje i razvoj" d.o.o" a u daljem tekstu: JUP) i opštine Mali Iđoš (u daljem tekstu: Opština Mali Iđoš), broj: 9-9/582 (KIRS); 12988 (JUP); 016-61/16-01 (JLS) od 06.10.2016. godine, i člana 9. stav 3. Pravilnika o uslovima i merilima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom paketa građevinskog materijala, a u vezi sa članom 19. stav 8. Zakona o nzbeglicama ("Službeni glasnik PC", broj: 18/92, "Službeni list SRJ", broj: 42/02 - SUS i "Službeni glasnik RS", broj: 30/10). Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom paketa građevinskog materijala dana 10.05.2018. godine donosi

ODLUKU
o rešavanju stambenih potreba izbeglica dodelom paketa građevinskog materijala sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broja osvojenih bodova21.05.2018.

Svojim potpisom podržite borbu protiv zagađenja reke Krivaje

https://www.peticije24.com/krivaja18.05.2018.

U petak 18. maja održan je radni sastanak u opštini Mali Iđoš na temu "Romi u opštini Mali Iđoš" koji je iniciran od strane predstavnika romskog civilnog sektora, koordinatora i pedagoškog asistenta.

Predsednik opštine Marko Lazić koji je otvorio radni sastanak zajedno sa pokrajinskom poslanicom Jelenom Jovanović saslušali su predstavnike romske zajednice. Pokrajinska poslanica je pohvalila aktivnosti koje opština Mali Iđoš realizuje kada je u pitanju romska populacija iz Maloiđoške opštine i aktivnosti koje realizuju sve tri različite konfesije romske populacije, a sve sa ciljem da romska populacija živi bolje u opštini Mali Iđoš. Ono što je plan za budućnost da opština Mali Iđoš usvoji lokalni akcioni plan za Rome i da se aktivno uključi u rešavanje problematike stanovanja izolovanih romskih naselja istakao je predsednik Marko Lazić. Na sastanku je dogovorena i preduzeta zajednička akcija čišćenja romskog naselja u Malom Iđošu od strane romske i neromske zajednice. Na sastanku je učešće uzela i predstavnica pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine Živana Živanović koja je govorila o važnosti obrazovanja romske populacije.18.05.2018.

Na osnovu člana 31. Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“ br.13/2008 – prečišćen tekst i 7/2010) Skupština opštine Mali Iđoš na sednici održanoj dana 18.05.2018. godine donela je

DEKLARACIJU
POVODOM ZAGAĐENjA REKE KRIVAJE NA TERITORIJI OPŠTINE MALI IĐOŠ

Član 1.

Skupština opštine Mali Iđoš izražava zabrinutost zbog sve intenzivnijeg zagađenja reke Krivaje. Krivaja je najduža autohtona Vojvođanska reka od 109 kilometara čiji se izvori i ušće nalaze na tlu Autonomne Pokrajine Vojvodine. Reka je postala kanal otpadnih voda. Industrijske i otpadne vode prevazišle su kapacitete vodenih tokova. Voda nije u stanju da razgradi otpadne materijale. Problem zagađenja ne odnosi se samo na zagađenje vode već utiče i na kvalitet vazduha. Izazovi se javljaju usled isključivo profitne i potrošačke orijentacije privatnih preduzeća i prekomernog korišćenja raspoloživih prirodnih resursa. Ustav Republike Srbije propisuje da svako ima pravo na zdravu životnu sredinu i na blagovremeno i potpuno obaveštenje o njenom stanju, svako a posebno su Republika Srbija i autonomna pokrajina odgovorne za zaštitu životne sredine i svako je dužan da čuva i poboljšava životnu sredinu. Opštinska uprava opštine Mali Iđoš se obratila pokrajinskom inspektoru zaštite životne sredine i zatražila je obaveštenje o preduzetim merama u vezi zagađenja vodotoka reke Krivaje. Opština Mali Iđoš je podnela krivičnu prijavu Osnovnom javnom tužilaštvu u Subotici protiv n.n. izvršioca zbog izvršenja krivičnog dela zagađenja životne sredine. Mesna zajednica Mali Iđoš, Mesna zajednica Lovćenac i Mesna zajednica Feketić organizovale su skupljanje potpisa u znak protesta protiv zagađenja reke Krivaje.  Zahtevamo od Ministarstva zaštite životne sredine i Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine utvrđivanje kvaliteta vode na teritoriji celog vodotoka reke, registrovanje zagađivača i utvrđivanje stepena zagađenosti. Zahtevamo od Javno vodoprivrednog preduzeća „Vode Vojvodine“ Novi Sad donošenje akcionog plana za Krivaju. Predlažemo Vladi Republike Srbije da izmenom važeće Uredbe o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje skrati privatnim preduzećima predviđeni krajnji rok za implementaciju akcionih planova. Mnoštvo faktora utiče na to da se zagađenje nastavlja na uštrb građana i reke Krivaje. Cilj je da o najvećoj izvornoj vojvođanskoj reci govorimo kao o potencijalu za razvoj turizma, ribolova i sistema navodnjavanja a ne kao o crnoj tačci na ekološkoj mapi Evrope. Rešavanje problema zagađenja treba da bude primer uspešnog zajedničkog delovanja države i privrede.

Član 2.

Ovlašćuje se Predsednik opštine Mali Iđoš za obraćanje državnim organima, pokrajinskim organima, međunarodnim institucijama, institucijama Evropske Unije i medijima radi zaštite reke Krivaje.

Član 3.

Ova Deklaracija se objavljuje u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“.Arhiva >>>