SrpskiСрпскиMagyar
02.06.2020. Уторак

 izbori 2020

 

 

Sistem48

JPK


СПОНЗОРИ

APV

KLER

BGA


RHMZ

NSZ


facebook

Фејсбук Презентација
Општине Мали Иђош

prezentacija

Инвестициона презентација
Општина Мали Иђош


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Актуелности

25.05.2020.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ

Општинска управа

 

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

          Пред Општинском управом Општине Мали Иђош, од стране Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ Београд, покренут је поступак експропријације, односно административног преноса права коришћења на непокретности, и то већег броја парцела у K.O. Фекетић, К.О. Ловћенац и К.О. Мали Иђош у циљу реконструкције, модернизације и изградње двоколосечне пруге Београд – Нови Сад – Суботица – државна граница, деоница : Нови Сад – Врбас – Мали Иђош – Бачка Топола – Суботица – државна граница ( Келебија) („Службени гласник РС“ број 32/17), а све на основу Закона о посебним поступцима  ради реализације пројекта изградње и реконструкције линијских инфраструктуралних објеката од посебног значаја за Републику Србију (''Сл. гласник'' бр.9/2020) и у складу са Закључком Владе Републике Србије 05 број 340-2969/2020 од 22. 04.2020. године, којим је утврђено да је наведени инфраструктурни пројекат од посебног значаја за Републику Србију, који закључак је и основ за примену наведеног закона. Корисник експропријације, односно административног преноса је Република Србија, а за потребе ''Инфраструктура железнице Србије Београд'' ад Београд.

 

Истичемо, да је у смислу члана 1. став 3. Закона о посебним поступцима  ради реализације пројекта изградње и реконструкције линијских инфраструктуралних објеката од посебног значаја за Републику Србију, прописано да се сви поступци који се спроводе у складу са одредбама овог закона сматрају хитним и сви државни органи и органи јединице локалне самоуправе, привредна друштва и јавна предузећа, као и други органи и инститиције који врше јавна овлашћења дужни су да без одлагања издају акте из своје надлежности.

 

Одредбе овог закона примењују се и у случају административног преноса на непокретностима за које је утврђен јавни интерес у складу са овом законом.

 

            Предлогом за експропријацију, може бити обухваћена и Ваша парцела на којој сте уписани као власник у целости или у сувласништву.

 

            Поступајући по одредбама наведеног закона, у случају да је Предлогом за експропријацију, обухваћена и Ваша парцела на којој сте уписани као власник у целости или у сувласништву, биће Вам достављен поднети Предлог заједно са свом пропратном документацијом, како би се најкасније у року од 5 дана од дана пријема истог, писаним путем, односно давањем изјаве на записник пред овим органом, изјаснили о следећем :

 

  1. Да ли сте сагласни са поднетим Предлогом  за експропријацију Ваше парцеле, у циљу реконструкције, модернизације и изградње двоколосечне пруге Београд – Нови Сад – Суботица – државна граница, деоница : Нови Сад – Врбас – Мали Иђош – Бачка Топола – Суботица.  
  2. Да ли на Вашој парцели, имате било какве грађевинске објекте (па и нелегалне), усеве или засаде. Уколико имате, потребно је да их све наведете, како би Ваши наводи били унети у решење о експропријацији, а све у циљу изласка вештака на терен ради пописа истих, те утврђивања правичне накнаде.

 

Уколико се најкасније у року од 5 дана од дана пријема дописа са документацијом, писаним путем или изјавом на записник пред овим органом, не изјасните о Предлогу за експропријацију, донеће се решење и без Вашег изјашњења, обзиром да сте упознати са поднетим Предлогом.

По пријему Вашег изјашњења, односно по протеку рока за Ваше изјашњење, надлежни орган је у обавези да одмах, а најкасније у року од  пет дана од протека рока за изјашњење, уз испуњење и других услова прописаних овим законом, донесе решење о експропријацији.

Напомињемо, када се донесе решење о експропријацији и исто постане правоснажно, предлагач је у обавези да у року од 15 дана од дана правоснажности решења, овој управи достави Понуду о облику и висини накнаде за експроприсану непокретности. Понуда ће Вам бити прослеђена како би се упознали са истом, а ради евенуталног закључења споразума о накнади пред овим органом, а уколико на Понуду не будете имали примедби. Уколико пак не будете задовољни Понудом, овај орган ће службеним путем списе предмета доставити Ванпарничном одељењу Основног суда у Суботици судска јединица у Бачкој Тополи ради утврђивања накнаде.

Истичемо да је у смислу Закона о посебним поступцима ради реализације пројекта изградње и реконструкције линијских инфраструктурних објеката од посебног значаја за Републику  Србију („Службени гласник РС“, бр.9/2020)  прописано да,  уколико неко питање није регулисано овим законом да се на такву  правну ситуацију  примењују одредбе закона којим се уређује експропријација, општи управни поступак и други системски закони. 

С тога, уколико je Ваша парцела, настала цепањем веће парцеле, ради вођења овог поступка, а сматрате да немате више економског интереса да користите преостали део, односно уколико Вам је на преосталом делу онемогућена или битно отежана егзистенција,  имате могућност да  поднесете захтев у складу са чланом 10. Закона о експропријацији да Вам се експроприше и преостали део непокретности, односно парцела која вам преостаје након извршене експропријације. Такав захтев можете поднети у року од 2 године од завршетка изградње објекта, односно завршетка извођења радова (члан 30. Закона о експорпијацији).

 

Дакле, доношење решења о експропријацији Ваше парцеле, сходно Закону о посебним поступцима ради реализације пројекта изградње и реконструкције линијских инфраструктурних објеката од посебног значаја за Републику Србију, не искључује Ваше право да у законом предвиђеном року, уколико сматрате да за то постоји разлози наведени у члану 10. Закона о експропријацији, поднесете овој управи захтев за експропријацију и преосталог дела непокретности.
25.05.2020.

Изашао је двадесетшести број Информатора општине Мали Иђош.

Бесплатан штампани примерак Информатора може се преузети у општинском услужном центру, месним заједницама...

Бесплатни електронски примерак Информатора може се преузети са странице сајта "Билтен".12.05.2020.

У општини Мали Иђош подељени су хуманитарни пакети за 130 ромских породица. Помоћ су обезбедили Канцеларија за инклузију Рома и Општина Мали Иђош како би се олакшало свакодневно живот ромских породица и још једном показала солидарност са најрањивијим суграђанима. Подели су присуствовали председник општине Мали Иђош Марко Лазић и Јелена Јовановић, покрајинска посланица. У сусрету са представницима ромске заједнице разговарало се и о побољшању услова становања и активностима које Општина планира у наредном периоду.Архива >>>