SrpskiСрпскиMagyar
03.12.2021. Петак

 izbori 2021

izbori 2020

 

 

 

Sistem48

JPK

Međunarodni dan devojčica


СПОНЗОРИ

APV

KLER

BGA


RHMZ

NSZ


facebook

Фејсбук Презентација
Општине Мали Иђош

prezentacija

Инвестициона презентација
Општина Мали Иђош


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Обавештење о стицању статуса енергетски угроженог купца

У циљу заштите материјално најугроженијих домаћинстава на подручју општине Мали Иђош и реализације Уредбе о енергетски угроженом купцу коју је донела Влада Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 113/2015) која је ступила на снагу 01. јануара 2016. године и Правилника о усклађеним износима оствареног укупног месечног прихода домаћинства, као услова за стицање статуса енергетски угроженог купца који је донео Министар рударства и енергетике ("Службени гласник РС", бр. 48/16) који је ступио на снагу 02. јуна 2016. године

Одељење за Општу управу и друштвене делатности Општинске управе општине Мали Иђош, даје следеће:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О СТИЦАЊУ СТАТУСА ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА

Уредбом о енергетски угроженом купцу, утврђени су критеријуми за стицање статуса енергетски угроженог купца.

Статус енергетски угроженог купца остварује домаћинство (појединац, породица) које живи у једној стамбеној јединици са једним мерним местом на коме се мери потрошња електричне енергије, односно природног гаса, које троши максималну количину електричне енергије или природног гаса у складу са Уредбом.

УСЛОВИ ЗА СТИЦАЊЕ СТАТУСА ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА

1. УКУПАН ПРИХОД ПО ДОМАЋИНСТВУ И БРОЈ ЧЛАНОВА ДОМАЋИНСТВА – утврђује се у висини просечног месечног прихода, оствареног у три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев и то:

 • до 13.582,08 динара за домаћинства са једним чланом;
 • до 19.775,20 динара за домаћинства са два и три члана;
 • до 25.964,26 динара за домаћинства са четири и пет чланова;
 • до 32.651,52 динара за домаћинства са шест и више чланова.

2. СТАМБЕНИ СТАТУС ДОМАЋИНСТВА – непоседовање друге стамбене јединице, осим стамбене јединице која по структури и површини одговара потребама домаћинства, сагласно прописима којим се уређују површински нормативи за станове у области социјалног становања (за једночлано домаћинство до 30 квм, за двочлано до 52 квм, за трочлано до 65 квм, за четворочлано до 75 квм, за петочлано до 85 квм, за шесточлано до 95 квм, за домаћинства преко шест чланова за сваког наредног члана површина се увећава за 6 квм).

Енергетски угрожени купац стиче право на умањење месечне обавезе за одређене количине електричне енергије, односно природног гаса, на следећи начин:

1) за електричну енергију, за све месеце:

 • за домаћинство са једним чланом од 120 kWh месечно;
 • за домаћинство са два и три члана од 160 kWh месечно;
 • за домаћинство са четири и пет чланова од 200 kWh месечно;
 • за домаћинство са шест и више чланова од 250 kWh месечно.

2) за природни гас, за месеце јануар, фебруар, март, октобар, новембар и децембар:

 • за домаћинство са једним чланом од 35 m³ месечно;
 • за домаћинство са два и три члана од 45 m³ месечно;
 • за домаћинство са четири и пет чланова од 60 m³ месечно;
 • за домаћинство са шест и више чланова од 75 m³ месечно.

Енергетски угрожени купац може стећи право на умањење месечне обавезе само за наведене количине електричне енергије, сходно броју чланова домаћинства и укупним месечним примањима, уколико му је месечна потрошња мања или једнака четворострукој наведеној количини електричне енергије.

У случају да је месечна потрошња већа од 4 пута а мања од 6,5 пута од напред наведене количине енергије, енергетски угрожени купац има право на половину одобреног умањења за тај месец.

Уколико је потрошња електричне енергије већа од 6,5 пута од наведене одобрене количине, сходно броју чланова домаћинства и укупним месечним примањима, енергетски угрожени купац НЕМА ПРАВО на умањење одобрене количине енергије за тај месец.

Угрожени купац има право на умањење месечне обавезе за одобрене количине природног гаса, ако је месечна потрошња мања или једнака двострукој количини одобреног умањења за тај месец.

У случају да је месечна потрошња природног гаса већа од двоструке а мања од 2,5 пута од одобренене количине, енергетски угрожени купац има право на половину одобреног умањења за тај месец.

Угрожени купац чија је месечна потрошња природног гаса већа од 2,5 пута утврђеног умањења месечне обавезе НЕМА ПРАВО на умањење месечне обавезе.

Подносилац, уз захтев,прилаже следеће доказе:

 1. о пребивалишту и сродству за подносиоца захтева и чланове домаћинства (фотокопија личне карте, извод из матичне књиге рођених (ИМКР), уверење о пребивалишту, извод из матичне књиге венчаних (ИМКВ), изјавa два сведока датa пред надлежним органом и други докази прописанизаконом којим се уређује општи управни поступак);
 2. о укупним месечним примањима и приходима (чек од пензије, уверење надлежног органа, односно послодавца и др.), уверење надлежног органа за децу старију од 15 година да су на редовном школовању, а за незапослено лице, односно корисника новчане накнаде по прописима о запошљавању и осигурању за случај незапослености, уверење надлежне јединице Националне службе за запошљавање;
 3. доказ надлежне службе за катастар непокретности из места пребивалишта и места рођења о поседовању непокретности и приходима од непокретности;
 4. уверење управе јавних прихода из места пребивалишта и из места рођења;
 5. последњи рачун за електричну енергију, односно природни гас.

СТИЦАЊЕ СТАТУСА УГРОЖЕНОГ КУПЦА ЗБОГ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА

Енергетски угрожени купац, у смислу ове Уредбе, је и домаћинство чијем члану због здравственог стања обуставом испоруке електричне енергије или природног гаса може бити угрожен живот или здравље (односи се на чланове домаћинства који користе електро-медицинску опрему неопходну за одржавање здравља, за чији је рад неопходно напајање из дистрибутивне мреже).

На наведене кориснике се не примењују напред наведени критеријуми за утврђивање права, већ је потербна лекарска документација као доказ да члану домаћинства, које тражи статус енергетски угроженог купца, због здравственог стања обуставом испоруке електричне енергије или природног гаса, може бити угрожен живот или здравље и последњи рачун за електричну енергију, односно природни гас.

KOРИСНИЦИ ДЕЧЈЕГ ДОДАТКА И НОВЧАНЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ

Ако је подносилац захтева лице које је корисник права на новчану социјалну помоћ и/или дечијег додатка, уместо напред побројаних доказа (од тачке 1. до тачке 4.), изузев последњег рачуна за електричну енергију, односно природни гас, уз захтев прилаже оверен препис акта којим је утврђено једно од ових права.

У случају да подносилац захтева нема уговор о продаји електричне енергије или природног гаса, односно уколико рачун не гласи на његово име, уз захтев се прилаже уговор, јавна исправа или други документ, којим се доказује по ком правном основу домаћинство борави у стану у коме је купац по уговору о продаји електричне енергије или природног гаса друго лице (уговор о закупу стана, одлука суда и сл.).

Докази се прибављају за месец који претходи месецу подношења захтева, осим ако посебним прописом није другачије уређено.

Уколико није дошло до промене података на основу којих је донето решење о стицању статуса угроженог купца за претходну календарску годину, а што ће се констатовати узимањем изјаве на записник под кривичном и материјалном одговорношћу пред органом јединице локалне самоуправе, уз захтев није потребно прилагати доказе који су већ раније приложени, изузев доказа о укупним месечним примањима и приходима домаћинства.

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Захтев за стицање статуса енергетски угроженог купца, заинтересована лица могу да преузму сваког радног дана у времену од 08 до 14 часова у Општинском услужном центру, а предаје се на писарници Општинске управе.

На основу поднете документације, Одељење за Општу управу и друштвене делатности Општинске управе општине Мали Иђош доноси Решење о стицању статуса угроженог купца, односно решење о одбијању захтева, које доставља подносиоцу захтева.