SrpskiСрпскиMagyar
27.11.2021. Субота

 izbori 2021

izbori 2020

 

 

 

Sistem48

JPK

Međunarodni dan devojčica


СПОНЗОРИ

APV

KLER

BGA


RHMZ

NSZ


facebook

Фејсбук Презентација
Општине Мали Иђош

prezentacija

Инвестициона презентација
Општина Мали Иђош


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Регистрација стамбених заједница

Линк до веб странице министарства
Преузмите презентацију закона о становању

Поштовани грађани,

Ступањем на снагу Закона о становању и одржавању зграда (''Сл.гласник РС'', бр. 104/16) дана 31.12.2016. године престао је да важи Закон о одржавању стамбених зграда ("Сл. гласник РС", бр. 44/95, 46/98, 1/01 – УС, 101/05 – др. закон, 27/11 – УС,  88/2011), на основу кога је општина Мали Иђош водила евиденцију Скупштина/Савета зграда и издавала уверења о формирању Скупштине/Савета зграде и избору председника у складу са чл. 162. Закона о општем управном поступку (“Сл.лист СРЈ” бр. 33/97 31/01 и „Сл.гласник РС“, бр. 30/2010).

Преузмите документа:

Новим Законом о становању и одржавању зграда прописана је обавеза скупштина или савета зграда који су формирани у складу са прописима који су важили до ступања на снагу овог закона, односно до 31.12.2016. године, као и обавеза власника посебних делова зграде у којој није формирана скупштина или савет зграде, да у року од шест месеци од дана почетка рада Регистра изврше регистрацију стамбене заједнице подношењем пријаве регистру од стране управника или другог законом овлашћеног лица у складу са чл. 22. и 23. Закона о становању и одржавању зграда („Сл.гласник РС“, бр.104/16).

Овим путем вас обавештавамо да је почела регистрација стамбених заједница које се налазе на територији општине Мали Иђош, подношењем пријава за регистрацију Одељењу за привреду, пољопривреду, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине и комунално-стамбене послове Општинске управе Мали Иђош (у даљем тексту: Одељење).

Регистар стамбених заједница (у даљем тексту: Регистар) води Одељење у складу са Законом о становању и одржавању зграда (''Службени гласник Републике Србије'', број 104/16).

Регистар је електронска база података и докумената у којој су садржани подаци о стамбеним заједницама на територији сваке локалне самоуправе, а јединствену, централну и јавну базу података у којој су обједињени подаци о стамбеним заједницама из свих регистара на територији Републике Србије води Републички геодетски завод.

Регистратор је лице које је овлашћено за вођење Регистра и које је дужно да обезбеди законито, ажурно и тачно вођење Регистра.

У складу са чл. 19. Закона о становању и одржавању зграда у поступку регистрације, Регистратор врши искључиво проверу формалних услова за упис података у Регистар, који су предмет регистрације и објављивања, на основу чињеница из пријаве и приложених докумената, без испитивања тачности чињеница из пријаве, веродостојности приложених докумената и правилности и законитости поступака у којима су документи донети.

Регистратор проверава испуњеност следећих услова:

 • надлежност за поступање по пријави,
 • да ли је подносилац пријаве лице које, у складу са Законом, може бити подносилац такве пријаве,
 • да ли пријава садржи све прописане податке и документе,
 • да ли су подаци наведени у пријави у складу са регистрованим подацима и документима, и
 • да ли је уз пријаву достављен доказ о уплати прописане административне таксе.

Документација и прописи за регистрацију стамбене заједнице:

 • Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице,
 • Додатак пријави,
 • Образац пријаве за ажурирање података,
 • Модел записника са седнице и одлука о избору управника стамбене заједнице,
 • Потребна документа за регистрацију стамбене заједнице,
 • Закон о становању и одржавању стамбених зграда (''Сл. гласник РС'', број 104/16),
 • Правилник о садржини регистра и документацији потребној за регистрацију и евиденцију података о стамбеним заједницама, као и начину подношења података и докумената (''Сл. гласник РС'', бр. 49/17),
 • Правилник о програму испита и начину полагања испита, условима за стицање и одузимање лиценце за професионалног управника и садржини регистра професионалних управника (''Сл. гласник РС'', бр. 41/17).

Контакт особе:
Анђелија Марковић, 024/730-010 локал 120, регистратор
Владимир Шоћ, 024/730-010 локал 127, заменик регистратора

Најчешћа питања и одговори

Корисни линкови:

БРОШУРА О ЗАКОНУ О СТАНОВАЊУ И ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА:
http://stanovanje.gov.rs/doc/zakon o stanovanju 3110.pdf
http://stanovanje.gov.rs/pitanja-i-odgovori.php

Регистар професионалних управника је успостављен и доступан је на сајту
https://usluge.pks.rs/#!/app/buildingmanagersregistar
Сви професионални управници који су положили испит и добили лиценцу су уписани у овај Регистар.