SrpskiСрпскиMagyar
22.11.2019. Петак

 

 

 

Sistem48

JPK


СПОНЗОРИ

APV

KLER

BGA


RHMZ

NSZ


facebook

Фејсбук Презентација
Општине Мали Иђош

prezentacija

Инвестициона презентација
Општина Мали Иђош


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Јавни позиви и огласи у току

ОГЛАС

за отуђење непокретностии из јавне својине Општине Мали Иђош прикупљањем писмених понуда

 


На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08–др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18–др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник РС“ бр.16/2017, 111/2017, 18/2019 и 45/2019) и члана 1 Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени лист општине МАЛИ ИЂОШ» број 7/2006), Председник општине МАЛИ ИЂОШ је дана 11.09.2019. године, донео

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ МАЛИ ИЂОШ

и расписује

О Г Л А С
ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ МАЛИ ИЂОШ

 

 

 

 

 


На основу Члана 4. Правилника о партиципирању општине Мали Иђош у путним и другим трошковима редовних ученика основних и средњих школа („Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 24/2016 – пречишћен текст, 27/2016, 24/2017, 25/2017, 5/2019 и 19/2019), Општинско веће опшине Мали Иђош дана 15.08.2019. године расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
за признавање права на партиципацију у путним и другим трошковима редовних ученика основних и средњих школа у шк. 2019/2020 години

Документа за преузимање:

 

 

 

 

 


На основу члана 34. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. Закон, 108/2016, 113/2017) члана 6., 7. и 12. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступци јавног надметања и прикупљања писмених понуда(„Службени гласник РС, број 16/2018), члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“, број 16/2008) Општинско веће општине Мали Иђош, дана 05.08.2019. године доноси

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ

и расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ

Документи за преузимање:

 

 

 

 

 


Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинска управа
Оделење за привреду, пољопривреду, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине и комунално-стамбене послове
Број: 320-3/2019-05
Датум: 02.07.2019. године

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ MAЛИ ИЂОШ ЗА 2020. ГОДИНУ

 

 

 

 

 


Република Србија
Општина Maли Иђош
Општинска управа
Оделење за привреду, пољопривреду, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине и комунално-стамбене послове
Број: 320-4/2019-05
Датум: 02.07.2019.

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ ЗА 2020. ГОДИНУ

Документа за преузимање:

 

 

 

 

 


На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014, 104/2016- др.закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 2. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“,  бр. 16/2018), члана 46. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 64. Статута Општине Мали Иђош („Службени лист Општине Мали Иђош“ бр. 7/2019) на седници Општинског већа Општине Мали Иђош одржаној дана 18.04.2019. године донета је

ОДЛУКА
о расписивању јавног огласа за отуђење непокретности парц. бр. 2381 и парц. бр. 2382 к.о. Мали Иђош у јавној својини општине Мали Иђош прикупљањем писмених понуда

и расписује

ОГЛАС
за отуђење непокретности из јавне својине Општине Мали Иђош прикупљањем писмених понуда

Документи за преузимање:

 

 

 

 

 


ЈАВНИ ПОЗИВ
за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом помоћи кроз куповину 1 сеоске куће и доделу пакета помоћи у виду набавке грађевинског материјала или кућних апарата/намештаја

Документа за преузимање:

Документација се доставља у писарницу Општине Мали Иђош или путем поште на адресу: ул. Главвна бр. 32, 24321 Мали Иђош са напоменом „За Јавни позив – РСП, Потпројекат 5 - сеоске куће.”

Рок за подношење пријаве са потребним доказима је 20. април 2019. године.