SrpskiСрпскиMagyar
11.08.2020. Utorak

 izbori 2020

 

 

Sistem48

JPK


SPONZORI

APV

KLER

Bethlen Gábor Alap


RMHZ

NSZ


facebook

Facebook Prezentacija
Opštine Mali Iđoš

prezentacija

Investiciona prezentacija
Opština Mali Iđoš


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Javni pozivi i oglasi u toku

 

OGLAS

 za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine Opštine Mali Iđoš prikupljanjem pismenih ponuda

 

Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 - dr. zakon, 41/09, 112/15, 80/17 i 95/18- dr. zakon), Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Sl. glasnik RS“ br. 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019 i 3/2020) i člana 1 Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Službeni list opštine MALI IĐOŠ» broj 7/2006), Predsednik opštine MALI IĐOŠ je dana 26.02.2020. godine, doneo
ODLUKU
O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE
POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI
U OPŠTINI MALI IĐOŠ
i raspisuje
O G L A S
ZA JAVNU LICITACIJU
ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ
SVOJINI U OPŠTINI MALI IĐOŠ

 

 


 JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA FINANSIJSKU POMOĆ ZA VANTELESNU OPLODNjU U OPŠTINI MALI IĐOŠ

 


J A V N I O G L A S
O SPROVOĐENJU POSTUPKA PRIKUPLJANJA PISMENIH PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE MALI IĐOŠJ A V N I O G L A S
O SPROVOĐENJU POSTUPKA PRIKUPLJANJA PISMENIH PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE MALI IĐOŠNa osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 - dr. zakon, 41/09, 112/15, 80/17 i 95/18- dr. zakon), Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Sl. glasnik RS“ br. 16/2017, 111/2017, 18/2019 i 45/2019) i člana 1 Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Službeni list opštine MALI IĐOŠ» broj 7/2006), Predsednik opštine MALI IĐOŠ je dana godine, doneo

ODLUKU
O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE
POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI
U OPŠTINI MALI IĐOŠ
i raspisuje

O G L A S
ZA JAVNU LICITACIJU
ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI MALI IĐOŠ

 


POZIV

Pokreće se upravni postupak po službenoj dužnosti radi rušenja objekta


OBAVEŠTENJE

o Sazivanju javne rasprave o nacrtu lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja žena i rodne ravnopravnosti opštine Mali Iđoš za period 2019-2020. godinu


OGLAS

za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine Opštine Mali Iđoš prikupljanjem pismenih ponuda


 

Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Sl.glasnik RS», broj 62/06, 69/08-dr zakon, 41/09, 112/15, 80/17  i 95/18–dr. zakon), Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Sl.glasnik RS», br.16/2017, 111/2017, 18/2019 i 45/2019) i člana 1 Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Službeni list opštine MALI IĐOŠ» broj 7/2006), Predsednik opštine  MALI IĐOŠ je dana 11.09.2019. godine, doneo

ODLUKU
O RASPISIVANjU JAVNOG OGLASA ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI MALI IĐOŠ

i raspisuje

O G L A S
ZA JAVNU LICITACIJU ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI MALI IĐOŠ

 

 

 

 

 


Na osnovu Člana 4. Pravilnika o participiranju opštine Mali Iđoš u putnim i drugim troškovima redovnih učenika osnovnih i srednjih škola („Službeni list opštine Mali Iđoš“ br. 24/2016 – prečišćen tekst, 27/2016, 24/2017, 25/2017, 5/2019 i 19/2019), Opštinsko veće opšine Mali Iđoš dana 15.08.2019. godine raspisuje

JAVNI OGLAS
za priznavanje prava na participaciju u putnim i drugim troškovima redovnih učenika osnovnih i srednjih škola u šk. 2019/2020 godini

Dokumenta za preuzimanje:

 

Javni oglas na crnogorskom jeziku

Na osnovu Člana 4. Pravilnika o participiranju opštine Mali Iđoš u putnim i drugim troškovima redovnih učenika osnovnih i srednjih škola („Službeni list opštine Mali Iđoš“ br. 24/2016 – prečišćen tekst, 27/2016, 24/2017, 25/2017, 5/2019 i 19/2019), Opštinsko vijeće opšine Mali Iđoš dana 15.08.2019. godine raspisuje

JAVNI OGLAS
za priznavanje prava na participaciju u putnim i drugim troškovima redovnih učenika osnovnih i srednjih škola u šk. 2019/2020 godini

Dokumenta za preuzimanje:

 

 

 

 

 


Na osnovu člana 34. Zakona o javnoj svojini („Službeni glasnik RS“, br. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – dr. Zakon, 108/2016, 113/2017) člana 6., 7. i 12. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom i davanja u zakup stvari u javnoj svojini, odnosno pribavljanja i ustupanja iskorišćavanja drugih imovinskih prava, kao i postupci javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda(„Službeni glasnik RS, broj 16/2018), člana 48. Poslovnika Opštinskog veća opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“, broj 16/2008) Opštinsko veće opštine Mali Iđoš, dana 05.08.2019. godine donosi

ODLUKU
O RASPISIVANjU JAVNOG OGLASA ZA DAVANjE U ZAKUP NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE MALI IĐOŠ

i raspisuje

JAVNI OGLAS
O SPROVOĐENjU POSTUPKA PRIKUPLjANjA PISMENIH PONUDA ZA DAVANjE U ZAKUP NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE MALI IĐOŠ

Dokumenti za preuzimanje:

 

 

 

 

 


Republika Srbija
Opština Mali Iđoš
Opštinska uprava
Odelenje za privredu, poljoprivredu, urbanizam, građevinarstvo, zaštitu životne sredine i komunalno-stambene poslove
Broj: 320-3/2019-05
Datum: 02.07.2019. godine

JAVNI POZIV
ZA DOKAZIVANjE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE MALI IĐOŠ ZA 2020. GODINU

 

 

 

 

 


Republika Srbija
Opština Mali Iđoš
Opštinska uprava
Odelenje za privredu, poljoprivredu, urbanizam, građevinarstvo, zaštitu životne sredine i komunalno-stambene poslove
Broj: 320-4/2019-05
Datum: 02.07.2019.

JAVNI POZIV
ZA OSTVARIVANjE PRAVA KORIŠĆENjA BEZ PLAĆANjA NAKNADE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE MALI IĐOŠ ZA 2020. GODINU

Dokumenta za preuzimanje:

 

 

 

 

 


Na osnovu člana 27. stav 10. Zakona o javnoj svojini („Sl.glasnik RS“, br. 72/2011, 88/2013 i 105/2014, 104/2016- dr.zakon, 108/2016, 113/2017 i 95/2018), člana 2. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom i davanja u zakup stvari u javnoj svojini, odnosno pribavljanja i ustupanja iskorišćavanja drugih imovinskih prava, kao i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Sl. glasnik RS“,  br. 16/2018), člana 46. tačka 8. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS“, br. 129/2007, 83/2014-dr.zakon, 101/2016-dr.zakon i 47/2018) i člana 64. Statuta Opštine Mali Iđoš („Službeni list Opštine Mali Iđoš“ br. 7/2019) na sednici Opštinskog veća Opštine Mali Iđoš održanoj dana 18.04.2019. godine doneta je

ODLUKA
o raspisivanju javnog oglasa za otuđenje nepokretnosti parc. br. 2381 i parc. br. 2382 k.o. Mali Iđoš u javnoj svojini opštine Mali Iđoš prikupljanjem pismenih ponuda

i raspisuje

OGLAS
za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine Opštine Mali Iđoš prikupljanjem pismenih ponuda

Dokumenti za preuzimanje:

 

 

 

 

 


JAVNI POZIV
za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom pomoći kroz kupovinu 1 seoske kuće i dodelu paketa pomoći u vidu nabavke građevinskog materijala ili kućnih aparata/nameštaja

Dokumenta za preuzimanje:

Dokumentacija se dostavlja u pisarnicu Opštine Mali Iđoš ili putem pošte na adresu: ul. Glavvna br. 32, 24321 Mali Iđoš sa napomenom „Za Javni poziv – RSP, Potprojekat 5 - seoske kuće.”

Rok za podnošenje prijave sa potrebnim dokazima je 20. april 2019. godine.