SrpskiСрпскиMagyar
28.11.2021. Недеља

 izbori 2021

izbori 2020

 

 

 

Sistem48

JPK

Međunarodni dan devojčica


СПОНЗОРИ

APV

KLER

BGA


RHMZ

NSZ


facebook

Фејсбук Презентација
Општине Мали Иђош

prezentacija

Инвестициона презентација
Општина Мали Иђош


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Заштита животне средине

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

СПИСАК ПРОПИСА

РЕГИСТАР ИЅДА>ТИХ ДОЗВОЛА

ОГЛАСИ

ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПРОЈЕКАТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Локални регистар извора загађивања
Податке за Локални регистар извора загађивања достављају привредна друштва и друга правна лица и предузетници која испуњавају услове о минималним граничним вредностима капацитета у одговарајућим привредним делатностима, као што је наведено у Листи 2 Правилника о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупупљања података (''Сл. гласник РС'' бр. 91/2010 и 10/2013).
За потребе регистра прикупљају се:

  • подаци о загађујућим материјама које се емитују у животну средину, а које су дате у списку загађујућих материја,
  • општи подаци о извору загађивања – Образац 1, загађујућим материјама које се емитују у ваздух – Образац 2, воду – Образац 3, тло - Образац 4, као и
  • подаци о количинама и карактеристикама неопасног и опасног отпада који се генерише приликом обављања предметне делатности - Образац 5.

Потребно је у складу са упутством, у електронској форми попунити приложене обрасце и материјал доставити најкасније до 31. марта текуће године за податке из претходне године и то на следећи начин:

1. један комплет образаца у папирној форми укоричен у јединствен документ, прописно потписан и оверен од стране одговорног лица на адресу:

Општинска управа општине Мали Иђош
Одељење за привреду, пољопривреду, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине и комуналне- стамбено послове
Главна 32, Мали Иђош
2. један комплет образаца електронски на е-маил адресу ekologojamaliidjos@gmail.com. Контакт телефон за све додатне информације: 024/4730-010.

ОБАВЕШТЕЊЕ O ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ПРИВРЕМЕНО СКЛАДИШТЕЊЕ ОТПАДА

 

Оператер Друштву са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом Регионалне депоније Суботица из Суботице, ул. Биковачки пут бр. 280, регистарски број: 20354194, ПИБ: 105425742 поднео је Захтев за издавање дозволе за привремено складиштење отпада на локацији у Малом Иђошу, к.п. 4330/3 КО Мали Иђош, Oпштина Мали Иђош.

Увид у податке и документацију из захтева оператера може се извршити у просторијама Одељења за привреу, пољопривреду, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине, комунално  - стамбене послове Општинске управе Општине Мали Иђош, Главна улица бр. 32. канцеларија бр. 22  у периоду од 28. 9. 2020 - 28. 10. 2020. год. у времену од 08-13 часова. У истом року заинтересвана јавност овом органу може доставити мишљења и предлоге у вези са поднетим захтевом.