SrpskiСрпскиMagyar
22.04.2018. Недеља

 

 

 

Sistem48


СПОНЗОРИ

APV

KLER

BGA


RHMZ

NSZ


facebook

Фејсбук Презентација
Општине Мали Иђош

prezentacija

Инвестициона презентација
Општина Мали Иђош


uzkuapv

pannonreg

rfapv

dobrauprava

uzmiracun

baner

ОГЛАС
18.04.2017.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за  привреду, пољопривреду, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине, комунално-стамбене послове
Дана: 18.04.2017. године
Број: 353-1-2-2/2017-02
Мали Иђош

На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 – исп., 64/2010 – одлука УС, 24/2011,121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013- одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и Oдлуке бр.353-1-2-1/2015-04 Комисије за планове Општине Мали Иђош објављује

ОГЛАС
О ИЗЛАГАЊУ НАЦРТ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА МАЛИ ИЂОШ ЗА ЈАВНИ УВИД

Нацрт плана се ставља на јавни увид у канцеларији број 21. Општинске управе Мали Иђош.

Јавни увид траје од 20.04.2017. до 19.05.2017. године у просторији општинске управе где се може добити детаљна информација и доставити писмене примедбе на план.

Комисија за планове ће 22.05.2017. године одржати јавну седницу са почетком у 12.00 часова у великој сали скупштине општине Мали Иђош.