SrpskiСрпскиMagyar
25.11.2017. Субота

 

 

Sistem 48

СПОНЗОРИ

Autonomna Pokrajina Vojvodine
Kancelarija za Lokalni Ekonomski Razvoj
Bethlen Gábor Alap

 

РХМЗ-Републички хидорметеоролошки завод Србије

 

 

Фејсбук Презентација
Општине Мали Иђош

 

Инвестициона презентација
Општина Мали Иђош

uzkuapv

pannonreg

dobrauprava

uzmiracun

baner

ОГЛАС
18.04.2017.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за  привреду, пољопривреду, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине, комунално-стамбене послове
Дана: 18.04.2017. године
Број: 353-1-2-2/2017-02
Мали Иђош

На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 – исп., 64/2010 – одлука УС, 24/2011,121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013- одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и Oдлуке бр.353-1-2-1/2015-04 Комисије за планове Општине Мали Иђош објављује

ОГЛАС
О ИЗЛАГАЊУ НАЦРТ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА МАЛИ ИЂОШ ЗА ЈАВНИ УВИД

Нацрт плана се ставља на јавни увид у канцеларији број 21. Општинске управе Мали Иђош.

Јавни увид траје од 20.04.2017. до 19.05.2017. године у просторији општинске управе где се може добити детаљна информација и доставити писмене примедбе на план.

Комисија за планове ће 22.05.2017. године одржати јавну седницу са почетком у 12.00 часова у великој сали скупштине општине Мали Иђош.