SrpskiСрпскиMagyar
21.08.2019. Sreda

 

 

 

Sistem48

JPK


SPONZORI

APV

KLER

Bethlen Gábor Alap


RMHZ

NSZ


facebook

Facebook Prezentacija
Opštine Mali Iđoš

prezentacija

Investiciona prezentacija
Opština Mali Iđoš


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Dopis EPS-u i odgovor EPS-a
30.10.2018.

Povodom učestalih kratkih nestanaka struje na jednu, dve sekunde, koji znaju da se dese i po nekoliko puta u toku dana na području naše opštine, na inicijativu građana Opštinsko veće se obratilo Javnom preduzeću "Elektroprivreda Srbije". U celosti prenosimo dopis i odgovor EPS-a.

***

DOPIS OPŠTINE MALI IĐOŠ

Na osnovu člana 48. Poslovnika Opštinskog veća opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“ br. 16/2008) Opštinsko veće dana 18.09.2018. godine donosi:

ZAKLJUČAK

Član 1.

Opštinsko veće opštine Mali Iđoš obraća se Javnom preduzeću „Elektroprivreda Srbije“ i traži obaveštenje za sve učestalije nestanak struje na teritoriji opštine Mali Iđoš. Ovlašćuje se Opštinska uprava opštine Mali Iđoš za dalju komunikaciju.

Član 2.

Ovaj zaključak objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“.

Republika Srbija
Opština Mali Iđoš
Opštinsko veće
Br.: 06-39-1/2018-01
Dana: 18.09.2018. godine
Mali Iđoš

Predsednik Opštinskog veća
Marko Lazić

***

ODGOVOR EPS DISTRIBUCIJE

EPS DISTRIBUCIJA
Ogranak Elektrodistribucija Subotica
Subotica, Segedinski put 22-24
Datum: 26.09.2018.
Broj: 87.2.0.0.-D.07.09-274966/2-18

Opština Mali Iđoš
Opštinsko veće
ul. Glavna br. 1
24321 Mali Iđoš

Predmet: Odgovor na Zaključak Opštinskog veća opštine Mali Iđoš od 18.09.2018.

Poštovani,

Na osnovu analize rada distributivnog sistema na području opštine Mali Iđoš, ustanovljeno je da su postojali neplanirani i planirani prekidi u snabdevanju električnom energijom. Svi planirani prekidi su uredno najavljeni, neplanirani prekidi nastaju usled događaja koji nisu mogli biti predviđeni u distributivnom sistemu. Ogranak Elektrodistribucija Subotica planski obavlja sve radove na održavanju energetskih objekata ili radova na proširenju sistema i ni jedan potrošač nije imao prekid isporuke električne energije duže od dozvoljenog perioda prema zakonskoj regulativi. Prema Uredbi o isporuci i snabdevanju električnom energijom definisan je maksimum, a ni jedan potrošač nije ni blizu navedenog ograničenja. Napominjemo da smo imali više planskih radova u ovoj godini i zbog radova i aktiviranja dva objekta na teritoriji opštine Mali Iđoš, objekti su „STS-28“ Mali Iđoš i „STS-11P Futura“ Feketić.

Želimo da naglasimo da po pitanju sigurnosti snabdevanja električnom energijom nije moguće garantovati 100% pouzdanost napajanja. Ovo je u skladu sa odredbama Uredbe o isporuci i snabdevanju električnom energijom definisanim u članu 26. „Operator sistema može, bez prethodne najave, privremeno ograničiti ili prekinuti isporuku električne energije korisnicima sistema zbog kvara u sistemu, ili preopterećenja i drugih nepredviđenih slučajeva, u trajanju do dva sata. Izuzetno, operator sistema može bez prethodne najave ograničiti ili prekinuti isporuku korisnicima sistema i duže od dva sata, u slučajevima dejstva više sile i u drugim nepredviđenim slučajevima koje operator sistema nije mogao predvideti ili čije posledice ne može otkloniti".

Zbog napred navedenog Elektrodistribucija Subotica ne može garantovati da i u budućnosti neće dolaziti do prekida u snabdevanju električnom energijom. Takođe napominjemo da na osnovu Pravila o radu distributivnog sistema tačka 2.3.5 „na korisniku je odgovornost da ugradi dodatnu opremu u svoj objekat u cilju zaštite tehnološkog procesa za slučaj pojave poremećaja u distributivnoj mreži".

Molim Vas ako imate konkretne primedbe na rad elektrodistributivnog sistema da nas upozorite, u interesu je i nas kao operatora distributivnog sistema da imamo informacije i da obezbedimo što kvalitetnije snabdevanje i sa što manje prekida svim kupcima.

S poštovanjem,
Direktor ED Subotica
Stevan Bakić