SrpskiСрпскиMagyar
15.07.2020. Среда

 izbori 2020

 

 

Sistem48

JPK


СПОНЗОРИ

APV

KLER

BGA


RHMZ

NSZ


facebook

Фејсбук Презентација
Општине Мали Иђош

prezentacija

Инвестициона презентација
Општина Мали Иђош


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Актуелности

25.09.2019.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад
Т: +381 21 487 47 19 F: +381 21 456 238
ekourb@vojvodlna.gov.rs | www.ekourbapv.vojvodlna.gov.rs

БРОЈ: 140-501-868/2019-06
ДАТУМ:18.09. 2019

Сектор за инспекцијске послове
Одељење за контролу индустријских објеката
Подручна јединица Суботица
Трг Лазара Нешића бр 1. Суботица
Тел: 024/641-153 ; 063/587 796
dragan.sekulic@vojvodina.gov.rs

PC, АПВ
ОПШТИНА МАЛИ
Главна 32 ,Мали Иђош

Предмет : Допис - Одговор на Ваш захтев у вези решавања проблема загађења водотока Криваје од дана на представку од 16.08.2019.

Дана 16.08.2019 године упутили сте захтев Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине у Новом Саду у вези решавања проблема загађења водотока Криваје а који је писарница овог органа запримила дана 19.08.2018 године.

На основу редовног планираног инспекцијског надзора због загађења водотока Криваје извршен у јулу месецу 2019. године извршен је надзор локације индустријске зоне у Бачкој Тополи, где су евидентирани загађивачи водотока Криваје.

У складу са извршеним надзором обавештавам Вас следеће:

Инспекција за заштиту животне средине Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине овлаштена је да врши инспекцијски надзор код загађивача водотока Криваје у области заштите вода у делу мониторинга отпадних вода.

Инспекцијски обилазак локације места испуштања отпадних вода је обављен код оператера у Бачкој Тополи који своје отпадне воде испуштају у водоток Кривају и то:

1. Перутнина Птуј -Топико доо, Петефи Бригаде 2, Бачка Топола
2. ИМ Топола, доо М.Тита бр 3, Бачка Топола
3. АИК Бачка Топола, доо, М. Тита 61, Бачка Топола

Од стране оператера ЈКСП Комград, Матије Корвина 18, Бачка Топола који своје збирне комуналне и атмосферске воде испушта у водоток Кривају су достављени извештаји о мониторингу отпадних вода за прва два квартала 2019 године (укупне количине и квалитет отпадних вода).

Инспекцијским надзором је утврђено да надзирани субјекти врше мерење количине отпадних вода која се испушта (константно) и врше испитивање квалитета отпадних вода који испуштају у водоток Кривају у складу са прописаним обавезама.

Извршена су испитивања отпадних вода за први квартал 2019 и узети узорци за други квартал 2019 године.

Према извештајим о испитивањима узорака отпадних вода за први квартал 2019 године датих инспекцији у току инспекцијског надзора утврђено је да постоје прекорачења појединих испитиваних параметара на мерним местима на којима надзирани субјекти испуштају своје отпадне воде у водоток Кривају.

Сви надзирани субјекти: ЈКСП Комград, Матије Корвина 18, Бачка Топола, Перутнина Птуј -Топико доо, Петефи Бригаде 2, Бачка Топола, ИМ Топола, доо М.Тита бр 3, Бачка Топола и АИК Бачка Топола, доо, М Тита 61, Бачка Топола који своје отпадне воде испуштају у водоток Кривају су донели Акционе планове за достизање граничних вредности емисије којима су утврђени рокови за постепено достизање граничних вредности емисије.

У току надзора у АИК Бачка Топола РЈ ЖИБЕЛ утврђено је следеће:

Надзирани субјект је донео Акциони план за постепено достизање граничних вредности емисије загађујућих вредности у воде јуна 2016. године и у акционом плану су утврђени рокови за изградњу уређаја за пречишћавање отпадних вода. До сада надзирани субјект поступа сагласно донешеном акционом плану.

Надзирани субјект је изградио прву фазе примарног пречистача отпадних вода капацитета 450,00 M3, и поседује Решење о грађевинској дозволи број ROP-BTP-35144-CPJ -2/2018 од дана 09.01.2017 године за пречистач отпадних вода издато од стране Општинске управе у Бачкој Тополи. У току је пробни рад пречистача и завршни радови на оптиматизацији процеса пречишћавања отпадних вода и води се дневник рада постројења за пречишћавање отпадних вода.

Увидом у Извештај о испитивању отпадних вода из 2019 године који је израдио Завод за јавно здравље Суботица Центар за хигијену и хуману екологију (број извештаја OV 123 од дана 30.05.2019. године) после поступка пречишћавања и теренским обиласком места тремана и испуштања отпадних вода утврђено је да се отпадне технолошке воде пречишћавају на пречистачу отпадних вода - прва фаза и испуштају у реципијент Кривају.

Према поменутом извештају који је израдио Завод за јавно здравље Суботица Центар за хигијену и хуману екологију Суботица (на мерном месту РЈ ЖИБЕЛ - УПОВ -ПРЕЧИШЋЕНА ВОДА предметни узорак показује прекорачење граничних вредности емисије за отпадне воде за суспендоване материје у односу на прописане граничне вредности Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја и роковима за њихово достизање ("Службени гласник" Р.С .број 67/2011, 48/2012 и 1/2016).

У току надзора у ИМ Топола , доо М.Тита бр 3 , Бачка Топола утврђено је следеће:

Надзирани субјект је донео Акциони план за постепено достизање граничних вредности емисије загађујућих вредности у воде дана 28.06.2016. године и у акционом плану су утврђени рокови за изградњу уређаја за пречишћавање отпадних вода.

Надзирани субјект је поднио извештај (у складу са прописаном обавезом) о спровођену акционог плана министарству надлежном за послове заштите животне средине и водопривреде од дана 28.06 2018 године.

Надзирани субјект поступа у складу са акционим планом за постепено достизање граничних вредности емисије загађујућих материја у воде.

Теренским обиласком места испуштања отпадних вода утврђено је да се отпадне технолошке воде испуштају у реципијент Кривају и да се пре испуштања отпадних вода исте третирају природном аерацијом и таложењем у две лагуне пре него што се исте испусте у водоток Кривају.

Према извештају од дана 15.04.2019 (Евиденциони број извештаја ОВ 70 извештају који је израдио Завод за јавно здравље Суботица Центар за хигијену и хуману екологију Суботица (на мерном месту излив из лагуне предметни узорак показује прекорачење граничних вредности емисије за отпадне воде за концентрације фосфора, суспендованих материја, амонијачног азота и минералног азота, и биолошке и хемијске потрошње кисеоника које су прописане Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја и роковима за њихово достизање ("Службени гласник" Р.С .број 67/2011, 48/2012 и 1/2016).

У току надзора у Перутнина Птуј -Топико доо, Петефи Бригаде 2, Бачка Топола утврђено је следеће:

Надзирани субјект је донео Акциони план за постепено достизање граничних вредности емисије загађујућих вредности у воде дана 20.07.2016 године и у акционом плану су утврђени рокови за изградњу уређаја за пречишћавање отпадних вода.

Надзирани субјект је поднио извештај о спровођену акционог плана министарству надлежном за послове заштите животне средине и водопривреде од дана13.07 2018 године.

Надзирани субјект не поступа у складу са акционим планом за постепено достизање граничних вредности емисије загађујућих материја у воде у периоду од 2018 године па до дана инспекцијског надзора односно до сада није исходовао грађевинску дозволу за пречистач отпадних вода, израдио пројекат за извођење пречистача отпадних вода како је предвиђено акционим планом за 2018.

Инспекција за заштиту животне средине Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине је Решењем наложила: Perutnina Ptuj Topiko doo , Bačka Topola ,Бачка Топола ,Петефи Бригаде бр 2 као правном лицу и Милошу Пањковићу, законском заступнику правног лица.

1. Да поступа у складу са Акционим планом за постепено достизање граничних вредности емисије загађујућих материја у воде које је израдио дана 20.07.2016 године (заведен под редним бројем 11/1817/16 од дана 25.08.2016) у делу активности под редним бројем 6.7. и 6.8. које су планиране за период и рок реализације у 2018 години са роком до: 30.12.2019. године.

Према извештају из првог квартала 2019 године (број 0404-13/2 од дана 28.03.2019.) који је израдио ПМФ Нови Сад отпадне воде које потичу од Перутнина Птуј Топико доо Бачка Топола се а које се испуштају у реципијент Кривају прекорачују прописане граничне вредност органских материја (ХПК и БПК) неорганског и амонијачног азота и фосфора на основу Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја и роковима за њихово достизање (" Службени гласник " Р.С .број 67/2011, 48/2012 и 1/2016).

Законом о водама ("Службени гласник PC" број 30/2010 и 93/2012, 101/2016 и 95/2018), члан 98. став .1 правно лице, предузетник, односно физичко лице које испушта или одлаже материје које могу загадити воду, осим физичког лица које користи воду за пиће, сопствене и санитарне потребе, дужно је да те материје, пре испуштања у систем јавне канализације или у реципијент, делимично или потпуно одстрани као и да пречисти отпадне воде у складу са овим законом и посебним законима који уређују област заштите животне средине, односно прописа донетих на основу тих закона.

Законом о водама ("Службени гласник .Р.С." број 30/2010, 93/2012, 101/2016 и 95/2018) члан 98. став 2. пречишћавање отпадних вода из става 1. члана 98. се врши до нивоа који одговара граничним вредностима емисије или до нивоа којим се не нарушавају стандарди квалитета животне средине, реципијента у складу са прописима којима се уређују граничне вредности загађујућих материја у површинским и подземним водама, граничне вредности приоритетних, хазардних и других загађујућих супстанци и прописом којим се уређују граничне вредности емисије загађујућих материја у воде узимајући у обзир строжији критериј од ова два.

Законом о водама ("Службени гласник .Р.С." број 30/2010, 93/2012, 101/2016 и 95/2018) члан 93. став .1 тачка 2 ) ради спречавања погоршања квалитета животне средине, одређују се физичко хемијски параметри и граничне вредности емисије загађујућих материја, као и начини и услови испуштања загађујућих материја и примене граничних вредности. У складу са наведеним чланом Закона о водама за технолошке отпадне воде које се испуштају у реципијент донета је је Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање ("Службени гласник Р.С." бр.67/2011, 48/2012 и 1/2016).

Законом о водама ("Службени гласник PC" број 30/2010 и 93/2012и 101/2016 ), члан 98. став 4. правно лице и предузетник ради обезбеђивања пречишћавања отпадних вода које испушта отпадну воду у реципијент или јавну канализацију дужно је да обезбеди средства и рокове за иградњу и погон уређаја, односно постројења за пречишћавање отпадних вода у складу са Акционим планом за достизање граничних вредности емисије загађујућих материја у воде, планом заштите вода од загађивања и планом управљања водама.

Уредбом о изменама и допунама уредбе о граничним вредностима загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање "Службени гласник Р.С." број 67/11,48/12 и 1/2016) је чланом 19. прописано да правно лице и предузетник који има постројење за пречишћавање отпадних вода и/или која своје отпадне воде испушта у реципијент или јавну канализацију дужно је да своје емисије усклади са граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде прописаних наведеном уредбом најкасније до 31.12.2025 године Изузетно из става 1. наведеног члана постројења за пречишчавање отпадних вода из агломерација са оптерећењем већим од 2000 еквивалент становника (ЕЦ) која своје комуналне воде испуштају у реципијент ускладиће своје емисије са граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде прописаних уредбом најкасније до.31.12.2040 године.

Према члану 20. наведене уредбе изузетно из члана 19 . наведене уредбе за постројења за која се издаје интегрисана дозвола у складу са законом којим се уређује интегрисано спречавање и контрола загађивања животне средине , надлежни орган може утврдити и другачије рокове за достизање граничних вредности емисије загађујућих материја у поступку издавања те дозволе, у складу са прописима у области интегрисаног спречавања и контроле загађивања животне средине.

Инсекција за заштиту животне средине Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине ће у оквиру својих овлаштења и даље пратити активности надзираних субјеката у погледу спровођења мониторинга отпадних вода које се испуштају у водоток Кривају као и реализацију донешених Акционих планова којим су утврђени рокови за постепено достизање граничних вредности емисије загађујућих материја у воде.

С поштовањем,

Инспектор заштите животне средине
Драган Секулић

Достављено:
1. PC, АПВ
ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ
Главна 32, Мали Иђош
2. У списе предмета24.09.2019.

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 353-03-1810/2019-07
Датум: 09.09.2019. године
Немањина 22-26
Београд

ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ
Председник општине
Главна бр. 32
Мали Иђош

Предмет: Обавештење

У вези са Вашим поднеском који се односи на решавање дугогодишњег проблема загађења водотока Криваја, обавештавамо Вас да је предметни поднесак прослеђен Покрајиснком секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, Сектору за инспекцијске послове, инспекцији за заштиту животне средине, на даље поступање са захтевом за доставу извештаја о свим предузетим мерама везаним за овај поднесак.

Такође, копија поднеска је прослеђена и Републичкој водној инспекцији ради предузимања дела мера из своје надлежности.

С поштовањем,
ПОМОЋНИК МИНИСТРА
Жељко ПантелиН
По решењуо овлашћењу
број 021-01-5/8/2017-09
од 11.12.2017. године23.09.2019.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ
Број: 016-1-137/2019-01
Дана: 16.08.2019.год.
Мали Иђош
Ул. Главна бр.32.
Тел: 024/730-010

Министарство заштите животне средине
Булевар Михајла Пупина 2.
11 070 Београд

ПРЕДМЕТ: Молба за хитну ургенцију

Поштовани,

Обраћамо Вам се са молбом за хитну ургенцију и помоћ у циљу решавања проблема загађења водотока Криваје.

Наиме, водоток Криваје, која протиче кроз сва три насеља наше општине већ годинама се континуирано загађује. Општински инспектор за заштиту животне средине се у више наврата обраћала надлежном покрајинском иснспектору за заштиту животне средине, међутим проблем до данас није решен.

Становници наше општине, нарочито грађани који живе у непосредној близини водотока, месецима протестују због непријатног интезивног мириса који се шири због поменутог загађења. Поред већ поменутог непријатног мириса, вода у реци је већ дужи период замућена сиве боје.

Надамо се да из овог кратког дописа разумете да је наш проблем велики, а капацитет и надлежност саме општине Мали Иђош, недовољна да би се он успешно решио; зато Вас овим путем молимо, да нам у оквиру Ваше надлежности и капацитета, помогнете у решавању наведеног проблема.

С поштовањем,

Председник општине
Мардо Лазић18.09.2019.

У недељу 22. септембра, са почетком у 10:00 часова, на стадиону ФК "Његош" у Ловћенцу биће одржан фудбалски турнир млађих пионира, 2007. годиште.

Учествују екипе ФК "Његош" Ловћенац, ФК "Црвена Звезда" Београд, ФК "Спартак" Суботица и ФК "Партизан" Београд.

Програм турнира:
10:00 часова - ФК "Његош" Ловћенац - ФК "Црвена Звезда" Београд
11:15 часова - ФК "Спартак" Суботица - ФК "Партизан" Београд
12:30 часова - Утакмица за треће место
13:45 часова - Финале
14:45 часова - Додела признања и пехара

Организатор турнира, ФК "Његош", позива све љубитеље спорта да присуствују овом значајном спортском догађају и да подрже свој клуб.11.09.2019.

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08–др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18–др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник РС“ бр.16/2017, 111/2017, 18/2019 и 45/2019) и члана 1 Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени лист општине МАЛИ ИЂОШ» број 7/2006), Председник општине МАЛИ ИЂОШ је дана 11.09.2019. године, донео

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ МАЛИ ИЂОШ

и расписује

О Г Л А С
ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ МАЛИ ИЂОШ05.09.2019.

ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за привреду,  пољопривреду, урбанизам,
грађевинарство, заштиту животне средине,
комунално-стамбене послове
Број: 353-29-1/2019-05
Датум: 05.09.2017.
М а л и   И ђ о ш

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019)

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Одељење за привреду, пољопривреду, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине, комунално-стамбене послове оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ БИОГАСНЕ ЕЛЕКТРАНЕ КАПАЦИТЕТА 2,0mW СА ОБЈЕКТИМА ЗА ТРАНСПОРТ И СКЛАДИШТЕЊЕ ТЕЧНОГ И ЧВРСТОГ СТАЈЊАКА НА К.П. БР. 5804/17 К.О. ФЕКЕТИЋ

Документи за преузимање:26.08.2019.

Поштовани Г-дине Слепцов,

Прошло је неколико дана од одласка из Вашег предивног града, а наши утисци још увек нису потпуно сумирани. Заиста, немам довољно речи којима бих описао ваше гостопримство и целокупан амбијент према мени и мојим сарадницима.

Сви ми смо из вашег града понели безброј позитивних утисака, почевши од сјајног гостопримства, затим предивних знаменитости које смо обишли, па све до свечаног чина потписивања Споразума о братимљењу наше две општине. Везе између руског и српског народа су вековима записане у нашим генима, а оваквим делима успевамо то пријатељство да материјализујемо у правим вредностима.

Са нестрпљењем ишчекујем наш следећи сусрет, када ћете Ви са делегацијом бити наши гости. Имам и жељу и обавезу да целокупна ваша делегација ужива у нашој прелепој Србији, као моја у братској нам Русији.

Још једном желим да се захвалим на изванредном гостопримству и похвалим Ваше сараднице које су биле задужене да се цела моја делегација у Солнечногорску осећа као код своје куће.

Нека вечно траје наше пријатељство као и до сада, али са већом разменом културних и материјалних добара него до сада.

С поштовањем,

Марко Лазић
Председник општине Мали Иђош25.08.2019.

СПОРАЗУМ О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ
ОПШТИНЕ СОЛНЕЧНОГОРСК МОСКОВСКЕ ОБЛАСТИ (РУСКА ФЕДЕРАЦИЈА) И
ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ (РЕПУБЛИКА СРБИЈА)

Придајући велики значај дугорочном развоју међународних, економских, научних, техничких и културних веза, размени искустава у области локалне самоуправе, јавних комуналних услуга и уређења насеља, ангажовању грађана да активно учествују у различитим сферама јавног живота, као и у циљу јачања поверења, међусобног разумевања и пријатељства између народа, Солнечногорског округа Московске области из Руске Федерације и општине Мали Иђош из Републике Србије (у даљем тексту "Стране"), договорили су се о следећим намерама:

Члан 1
Стране ће градити и унапређивати своје односе на принципима поверења, једнакости, партнерства и обостраног интереса.

Члан 2
Сарадња ће се обављати у складу и у оквиру законодавства Руске Федерације и Републике Србије, као и других закона и правних аката важећих за уговорне Стране овог Споразума.

Члан 3
Стране ће подстицати закључивање споразума и уговора између приватних предузетника и правних лица са подручја уговорних Страна, пружити сву могућу подршку и помоћ њиховим учесницима у проналажењу флексибилних модуса при размени робе и реализацији инвестиционих пројеката корисних за обе стране.

Члан 4
Стране ће, у оквиру своје надлежности, допринети стварању повољних економских, финансијских и правних услова за предузетничке и друге привредне активности општине Солнечногорск Московске области и општине Мали Иђош.

Члан 5
У сфери економије, науке, образовања, културе, здравствене заштите, спорта, туризма и заштите животне средине, Стране ће допринети:
- закључивању Уговора између регионалних привредних субјеката о испоруци индустријских производа, робе широке потрошње као и о пружању услуга;
- размени информација о увођењу нових технологија у грађевинарству (изградњи стамбених објеката, путева, социјалних и културних објеката);
- организовању посета делегација просветних радника и студената ради размене искустава;
- размени најбољих пракси у области здравства;
- сарадњи између уметничких друштава, удружења и фондација везаних за сферу културе и образовања;
- редовном спровођењу програма културне размене, укључујући организовање изложби, приредби, прослава и спортских догађаја и утакмица;
- обостраном развоју туризма на регионалном нивоу, организовању културно рекреативних активности за родитеље са децом;
- рационалном коришћењу и репродукцији природних ресурса, обезбеђивању заштите животне средине, ширењу еколошке производње.

Члан 6
У циљу реализације тачака овог споразума, стране могу закључити посебне споразуме који ће се односити на одређене области билатералне сарадње, у складу са законодавством Руске Федерације и Републике Србије.

Члан 7
Измене и допуне овог Споразума врше се уз обострано писмено одобрење страна путем потписивања Анекса, који су саставни део Споразума.

Члан 8
Овај Споразум закључује се на неодређено време и може се раскинути, ако једна од Страна изрази жељу за раскидом Споразума. Да би се раскинуо споразум, уговорна страна мора да обавести другу страну писменим путем шест месеци унапред.

Члан 9
Потписано у граду Солнечногорск Московске области, дана 24. августа 2019. у два примерка на руском и српском језику, од којих сваки има исту правну снагу (исту правну вредност).24.08.2019.

Пријатељство између општина Мали Иђош и Солнечногорског рејона Московске области у је на свечаној седници поводом 90 година општине Солнечногорск крунисано побратимством. Споразум о сарадњи су потписали Марко Лазић, председник општине Мали Иђош и Властимир Слепцов, губернатор Солнечногорска.

Град Солнечногорск има 58.000 становника, а цела регија 180.000 мештана. Налази се на педесетак километара од центра Москве.22.08.2019.

Изашао је седамнаести број Информатора општине Мали Иђош.

Бесплатан штампани примерак Информатора може се преузети у општинском услужном центру, месним заједницама...

Бесплатни електронски примерак Информатора може се преузети са странице сајта "Билтен".