SrpskiСрпскиMagyar
05.08.2020. Среда

 izbori 2020

 

 

Sistem48

JPK


СПОНЗОРИ

APV

KLER

BGA


RHMZ

NSZ


facebook

Фејсбук Презентација
Општине Мали Иђош

prezentacija

Инвестициона презентација
Општина Мали Иђош


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Актуелности


25.05.2020.

Изашао је двадесетшести број Информатора општине Мали Иђош.

Бесплатан штампани примерак Информатора може се преузети у општинском услужном центру, месним заједницама...

Бесплатни електронски примерак Информатора може се преузети са странице сајта "Билтен".12.05.2020.

У општини Мали Иђош подељени су хуманитарни пакети за 130 ромских породица. Помоћ су обезбедили Канцеларија за инклузију Рома и Општина Мали Иђош како би се олакшало свакодневно живот ромских породица и још једном показала солидарност са најрањивијим суграђанима. Подели су присуствовали председник општине Мали Иђош Марко Лазић и Јелена Јовановић, покрајинска посланица. У сусрету са представницима ромске заједнице разговарало се и о побољшању услова становања и активностима које Општина планира у наредном периоду.12.05.2020.

На основу члана 14. Закона о јединственом бирачком списку („Сл. гласник РС“ бр. 104/2009 и  99/2011) и на основу Одлуке о расписивању избора за народне посланике („Сл. гласник РС“ бр. 19/2020 и 68/2020) и Одлукео о расписивању избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“ бр. 15/2020 и 26/2020), који ће се одржати дана 21. јуна 2020. године Општинска управа општине Мали Иђош објављује

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Излаже се на Јавни увид део бирачког списка за територију општине Мали Иђош у згради Општинске управе општине Мали Иђош, улица  Главна 32., у Услужном центру општине Мали Иђош електронским путем.

Обавештавају се бирачи са територије општине Мали Иђош да до  06.06.2020. године могу извршити увид у бирачки списак, тражити упис, брисање, измену, допуну или исправку бирачког списка за територију општине Мали Иђош у Услужном центру општине Мали Иђош, сваког радног дана у времену од 07 - 15 часова.

Након закључења јединственог бирачког списка (05.06.2020. године у 24 часа) Захтев за промене у јединственом бирачком списку (упис, брисање, исправке и друго) грађани могу поднети Министарству државне управе и локалне самоуправе, или преко Општинске управе, предајом  запосленом на пословима ажурирања бирачког списка (Услужни центар општине Мали Иђош) најкасније 72 сата пре одржавања избора (17.06.2020. године до 24 часа).11.05.2020.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о пријему странака

 

Након укидања ванредног стања у Републици Србији почев од 11.05.2020. године странке могу и лично да се обрате у Услужни центар Општинске  управе општине Мали Иђош.

Странаке  примамо појединачно од 08,00 до 13,00 часова уз обавезно придржавање следећих мера превенције ради спречавања ширења заразне болести COVID-19:

  1. 1.     Улазак у општинску зграду је могућ само уз обавезно ношење заштитне маске.
  2. 2.     Након улазка у зграду обавезно треба да се пређе  преко постављене дезобаријере за обућу.
  3. 3.     Приликом уласка и након изласка из зграде обавезно је дезинфиковати руке дозером постављеним поред улаза у општинску зграду и у Услужном  центру.
  4. 4.      У Услужном центру истовремено може да се задржава само једна странка.
  5. 5.     Приликом чекања реда  испред општинске зграде, у дворишту или у ходнику обавезно је држати растојање од 2 метара.

Ради  очувања здравља грађана општине и запослених у Општинској управи препоручујемо обраћање странака путем телефона и емаила.

+381 24 4 730 010

ou.maliidos@gmail.com04.05.2020.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ МАЛИ ИЂОШ                                  
БР.:
В 820-1-10/2020

Дана 04.05.2020.  године

Мали Иђош

 

На основу члана 40. Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине

Мали Иђош” број 07/2019) Штаб за ванредне ситуације општине Мали Иђош дана 04.05.2020. године доноси

ЗАКЉУЧАК           

 

Члан 1.

Дозвољава се правним лицима и предузетницима који обављају делатност у области трговине на мало, а која обухвата продају хране и пића, да ту делатност односно пружање услуге могу да обављају, односно да послуживање корисника врше и непосредно у затвореном простору и у простору организованих башти на отвореном – уз примену превентивних мера прописаних овим закључком и утврђених актом послодавца, почев од 04. маја 2020. године. Правна лица и предузетници (послодавци) који пружају услуге у делатности дужни су да, у односу на запослене и кориснике услуга, примене све превентивне мере од утицаја на безбедност и здравље запослених и корисника услуга, а посебно оне које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 (организовање процеса рада који обезбеђује одржавање социјалне дистанце, односно међусобног растојања између два лица од најмање два метра, обавезну дезинфекцију мобилијара, машина, алата и уређаја за рад после пружене услуге сваком појединачном кориснику, обавезну употребу заштитних средстава тј. маски и рукавица од стране запослених – за пружање услуга на отвореном, као и додатне мере, ограниченог броја лица у просторији, а у случају мањег растојања од два метра између корисника пружање услуга уз примену стаклене, пластичне или сличне баријере, обавезну дезинфекцију просторија и подова, обавезну употребу заштитних средстава тј. маски и рукавица и од корисника услуга – за пружање услуга у затвореном простору) и да у том смислу донесу посебан план примене мера, који је саставни део акта о процени ризика који се доноси сагласно закону и прописима из области безбедности и здравља на раду.

Приређивачи посебних и класичних игара на срећу могу, наставити са приређивањем игара у објектима чија површина није већа од 400 м2 под условом да буду примењене све превентивне мере које се односе на спречавање ширења заразне болести СОVID-19 изазване вирусом SARS-СоV-2, којима се осигурава безбедност запослених и безбедност корисника услуга (ограничен број лица у просторији, одржавање социјалне дистанце, односно међусобног растојања између два лица најмање два метра, а у случају мањег растојања уз примену стаклене, пластичне или сличне баријере, (обавезна дезинфекција просторија, подова, мобилијара, машина, алата и уређаја за рад после пружене услуге сваком појединачном кориснику, обавезна употреба заштитних средстава тј. маски и рукавица, како од стране запослених, тако и од корисника услуга, без могућности послуживања хране, односно пића) и да у том смислу донесу посебан план примене мера, који су саставни део акта о процени ризика који се доноси сагласно закону и прописима из области безбедности и здравља на раду.

Дозвољава се боравак у свим парковима и јавним површинама намењеним за рекреацију и спорт под условом да буду примењене све превентивне мере које се односе на спречавање ширења заразне болести СОVID-19 изазване вирусом SARSСоV-2, не сме бити више од 5 особа, одржавање социјалне дистанце, односно међусобног растојања између два лица најмање два метра, обавезна употреба заштитних средстава тј. маски и рукавица и друге превентивне мере за спречавање ширења заразне болести.

 

Члан 2.

 

Овај Закључак се примењује од 04.05.2020. године.

 

Члан 3.

Закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђоши путем средстава јавног информисања.

 

Командант штаба за ванредне ситуације општине Мали Иђош
Марко Лазић29.04.2020.

На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“, број 29/20), Наредбе о проглашењу епидемије заразне болести covid-19 („Службени гласник РС“, број 37/20), члана 27а. став 2. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10,101/10,101/11, 93/12,62/13, 63/13-исправка,108/13,142/14,68/15-др.закон,103/15,99/16,113/17,95/18,31/19 и 72/19) и члана 63. став 1. тачка 20. Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“, број 7/19) Општинско веће општине Мали Иђош дана 27.04.2020. године донело је

 

ОДЛУКУ

О НАЧИНУ ПЛАЋАЊА ЗАКУПНИНЕ ЗА

ПОСЛОВНЕ ПРОСТОРЕ У ЈАВНОЈ

СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ

У ТОКУ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

 

Члан 1.

 

            Овом Одлуком уређују се начини утврђивања висине закупнине за пословне просторе у јавној својини општине Мали Иђош, као и начин измирења обавеза по основу стварних трошкова коришћења ових пословних простора који су утврђени уговором о закупу пословног простора, за месеце април и мај 2020. године.

 

Члан 2.

 

            Закупцима пословних простора у својини општине Мали Иђош, којима је наредбама општинског штаба за ванредне ситуације или Одлуком Владе Републике Србије, а везано  за проглашено ванредно стање, забрањено обављање делатности за време трајања ванредног стања, умањује се уговорена закупнина за месеце април и мај 2020. године у износу од 100%.

            Закупцима пословних простора у својини општине Мали Иђош, којима није наредбама општинског штаба за ванредне ситуације или Одлуком Владе Републике Србије, а везано за проглашено ванредно стање,  забрањено обављање делатности за време трајања ванредног стања, умањује се уговорена закупнина за месеце април и мај 2020. године у износу од 50%.

 

Члан 3.

 

            Закупци пословних простора из члана 2. ове Одлуке којима је умањена уговорена закупнина за месеце април и мај 2020. године дужни су исплатити пуни износ стварних (режијских) трошкова за ове месеце.

 

 

 

 

 

 

Члан 4.

 

            Закуподавац општина Мали Иђош је дужна да фактуру за закупнину пословног простора у јавној својини општине Мали Иђош за месец март 2020. године обрачуна у уговореном износу, као и стварне трошкове, у целости.

 

 

Члан 5.

 

            Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и има се објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.

 

Република Србија
Општина Мали Иђош                                            Председник Општинског већа Општинско веће                                                       
Бр.:
 06-24-1/2020-01                                                               Марко Лазић
Дана: 27.04.2020. године 
Мали Иђош
             

 27.04.2020.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ МАЛИ ИЂОШ                                  
БР.:
В 820-1-9/2020

Дана 27.04.2020.  године

Мали Иђош

 

На основу члана 40. Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине

Мали Иђош” број 07/2019) Штаб за ванредне ситуације општине Мали Иђош дана 27.04.2020. године доноси

ЗАКЉУЧАК           

 

Члан 1.

Дозвољава се привредном друштву, другом правном лицу и предузетнику, почев од 27. априла 2020. године да на територији општине Мали Иђош, обавља делатност пружања фризерских и козметичких услуга, педикира, маникира, услуга фитнес клубова и теретана, соларијума, салона за масажу и других услуга неге, одржавања и улепшавања лица и тела под условом да буду примењене све превентивне мере које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19, којима се осигурава безбедност запослених и безбедност корисника услуга (ограничен број лица у просторији, обавезна дезинфекција просторија, подова, мобилијара, машина, алата и уређаја за рад после пружене услуге сваком појединачном кориснику, обавезна замена коришћене папирне, пластичне или платнене галантерије, обавезна употреба заштитних средстава тј. маски и рукавица) и да у том смислу донесу посебан план примене мера, као саставни део акта о процени ризика који се доноси у складу са законом и прописима из области безбедности и здравља на раду.

 

Члан 2.

Овај Закључак се примењује од 27.04.2020. године. Спровођење ове наредбе контролисаће, поред надлежних републичких органа и надлежни органи Општинске управе општине Мали Иђош.

 

Члан 3.

Закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђоши путем средстава јавног информисања.

 

Командант штаба за ванредне ситуације општине Мали Иђош
Марко Лазић24.04.2020.

Изашао је двадесетшети број Информатора општине Мали Иђош.

Бесплатан штампани примерак Информатора може се преузети у општинском услужном центру, месним заједницама...

Бесплатни електронски примерак Информатора може се преузети са странице сајта "Билтен".21.04.2020.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ МАЛИ ИЂОШ                                  
БР.:
В 820-1-7/2020

Дана 20.04.2020.  године

Мали Иђош

 

На основу члана 40. Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине

Мали Иђош” број 07/2019) Штаб за ванредне ситуације општине Мали Иђош дана 20.04.2020. године доноси

 

НАРЕДБУ   

 

Члан 1.

 

Послодавци на територији општине Мали Иђош у области грађевинарства који су за време ванредног стања проглашеног Одлуком о проглашењу ванредног стања, односно после 15. марта 2020. године обуставили рад могу да наставе са радом од 21. априла 2020. године, у највећем могућем капацитету, уз примену свих превентивних мера од утицаја на безбедност и здравље запослених, а посебно оних које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 (дезинфекција и употреба заштитних средстава тј. маски и рукавица) и да у том смислу донесу посебан план примене мера, који је саставни део акта о процени ризика који се доноси сагласно закону и прописима из области безбедности и здравља на раду. Запослени су дужни да се придржавају упутстава одговорног лица код послодавца и да примењују прописане, односно утврђене мере које се односе на употребу средстава за личну заштиту.

Послодавци на територији општине Мали Иђош у области пружања услуга (нпр. вулканизери, аутомеханичари, обућари, кројачи, хемијско чишћење, школе за обуку возача моторних возила и сл.) и у области трговине на мало (нпр. књижаре, трговци аутомобилима, моторима, бициклима, техничком робом, грађевинским материјалом и сл.) могу да наставе са радом од 21. априла 2020. године  у највећем могућем капацитету, осим оних којима је забрањено да обављају делатност због тога што природа њихове делатности подразумева окупљање већег броја људи у затвореном простору, односно близак контакт између пружаоца и примаоца услуге (нпр. фризерске услуге, салони лепоте, теретане и сл.), те представљају повећану опасност од ширења заразне болести. Наставком рада послодавци су дужни да запосленима и корисницима услуга обезбеде, односно омогуће примену свих превентивних мера од утицаја на безбедност и здравље запослених тј. корисника услуга, а посебно оних које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 (држање социјалне дистанце, дезинфекција и употреба заштитних средстава тј. маски и рукавица) и да у том смислу донесу посебан план примене мера, који је саставни део акта о процени ризика који се доноси сагласно закону и прописима из области безбедности и здравља на раду.

Пијаце на територији општине Мали Иђош које су за време ванредног стања проглашеног Одлуком о проглашењу ванредног стања, односно после 15. марта 2020. године обуставили рад, могу да наставе са радом од 21. априла 2020. године. Наставком рада послодавци – управљачи пијаце дужни су да запосленима и корисницима услуга (закупцима тезги и посетиоцима, односно купцима) обезбеде, односно омогуће примену свих превентивних мера од утицаја на безбедност и здравље запослених тј. корисника услуга, а посебно оних које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 (држање социјалне дистанце, дезинфекција и употреба заштитних средстава тј. маски и рукавица) и да у том смислу донесу посебан план примене мера, који је саставни део акта о процени ризика који се доноси сагласно закону и прописима из области безбедности и здравља на раду. Корисници услуга (закупци тезги и посетиоци, односно купци) дужни су да се придржавају упутстава запослених на пијаци и да примењују прописане, односно утврђене мере које се односе  на одржавање социјалне дистанце и употребу средстава за личну заштиту.

 

Члан 2.

 

Ова Наредба се примењује од 21.04.2020. године. Спровођење ове наредбе контролисаће, поред надлежних републичких органа и надлежни органи Општинске управе општине Мали Иђош.

 

Члан 3.

Наредбу објавити у „Службеном листу општине Мали Иђоши путем средстава јавног информисања.

 

Командант штаба за ванредне ситуације општине Мали Иђош

Марко Лазић