SrpskiСрпскиMagyar
26.01.2021. Utorak

 izbori 2020

 

 

Sistem48

JPK

Međunarodni dan devojčica


SPONZORI

APV

KLER

Bethlen Gábor Alap


RMHZ

NSZ


facebook

Facebook Prezentacija
Opštine Mali Iđoš

prezentacija

Investiciona prezentacija
Opština Mali Iđoš


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Aktuelnosti

26.09.2019.

Obaveštavamo poljoprivredne proizvođače opštine Mali Iđoš, da su na osnovu Odluke o osnivanju budžetskog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj opštine Mali Iđoš, raspisani sledeći javni konkursi:

1. Konkurs za dodelu finansijskih sredstava za sufinansiranje zakupa pijačnog prostora;
2. Konkurs za dodelu finansijskih sredstava za sifinansiranje troškova veterinarskih usluga i nabavku lekova, vakcina i vitamina za odgajivače goveda i svinja;
3. Konkurs za dodlelu finansijskih sredstava za sufinansiranje regresa za reproduktivni materijal za (veštačko osemenjavanje);
4. Konkurs za dodelu finansijskih sredstava za sufinansiranje upravljanja rizicima u poljoprivredi;
5. Konkurs za dodelu finansijskih sredstava za sufinansiranje investicija u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava.

Tekstovi raspisanih javnih konkursa i potrebni obrasci mogu se preuzeti sa internet prezentacije opštine Mali Iđoš  www.maliidjos.rs , ili lično od Komisije, od 01.10.2019. godine, utorkom i petkom od 08:00 do 12:00 sati u B zgradi Opštine Mali Iđoš u kancelariji broj 8.

Konkursi se mogu predati od 01.10.2019. godine.

Za dodatne informacije možete se obratiti na telefon: 069 / 55 65 626.25.09.2019.

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine
Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad
T: +381 21 487 47 19 F: +381 21 456 238
ekourb@vojvodlna.gov.rs | www.ekourbapv.vojvodlna.gov.rs

BROJ: 140-501-868/2019-06
DATUM:18.09. 2019

Sektor za inspekcijske poslove
Odeljenje za kontrolu industrijskih objekata
Područna jedinica Subotica
Trg Lazara Nešića br 1. Subotica
Tel: 024/641-153 ; 063/587 796
dragan.sekulic@vojvodina.gov.rs

RS, APV
OPŠTINA MALI
Glavna 32, Mali Iđoš

Predmet : Dopis - Odgovor na Vaš zahtev u vezi rešavanja problema zagađenja vodotoka Krivaje od dana na predstavku od 16.08.2019.

Dana 16.08.2019 godine uputili ste zahtev Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine u Novom Sadu u vezi rešavanja problema zagađenja vodotoka Krivaje a koji je pisarnica ovog organa zaprimila dana 19.08.2018 godine.

Na osnovu redovnog planiranog inspekcijskog nadzora zbog zagađenja vodotoka Krivaje izvršen u julu mesecu 2019. godine izvršen je nadzor lokacije industrijske zone u Bačkoj Topoli, gde su evidentirani zagađivači vodotoka Krivaje.

U skladu sa izvršenim nadzorom obaveštavam Vas sledeće:

Inspekcija za zaštitu životne sredine Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine ovlaštena je da vrši inspekcijski nadzor kod zagađivača vodotoka Krivaje u oblasti zaštite voda u delu monitoringa otpadnih voda.

Inspekcijski obilazak lokacije mesta ispuštanja otpadnih voda je obavljen kod operatera u Bačkoj Topoli koji svoje otpadne vode ispuštaju u vodotok Krivaju i to:

1. Perutnina Ptuj -Topiko doo, Petefi Brigade 2, Bačka Topola
2. IM Topola, doo M.Tita br 3, Bačka Topola
3. AIK Bačka Topola, doo, M. Tita 61, Bačka Topola

Od strane operatera JKSP Komgrad, Matije Korvina 18, Bačka Topola koji svoje zbirne komunalne i atmosferske vode ispušta u vodotok Krivaju su dostavljeni izveštaji o monitoringu otpadnih voda za prva dva kvartala 2019 godine (ukupne količine i kvalitet otpadnih voda).

Inspekcijskim nadzorom je utvrđeno da nadzirani subjekti vrše merenje količine otpadnih voda koja se ispušta (konstantno) i vrše ispitivanje kvaliteta otpadnih voda koji ispuštaju u vodotok Krivaju u skladu sa propisanim obavezama.

Izvršena su ispitivanja otpadnih voda za prvi kvartal 2019 i uzeti uzorci za drugi kvartal 2019 godine.

Prema izveštajim o ispitivanjima uzoraka otpadnih voda za prvi kvartal 2019 godine datih inspekciji u toku inspekcijskog nadzora utvrđeno je da postoje prekoračenja pojedinih ispitivanih parametara na mernim mestima na kojima nadzirani subjekti ispuštaju svoje otpadne vode u vodotok Krivaju.

Svi nadzirani subjekti: JKSP Komgrad, Matije Korvina 18, Bačka Topola, Perutnina Ptuj -Topiko doo, Petefi Brigade 2, Bačka Topola, IM Topola, doo M.Tita br 3, Bačka Topola i AIK Bačka Topola, doo, M Tita 61, Bačka Topola koji svoje otpadne vode ispuštaju u vodotok Krivaju su doneli Akcione planove za dostizanje graničnih vrednosti emisije kojima su utvrđeni rokovi za postepeno dostizanje graničnih vrednosti emisije.

U toku nadzora u AIK Bačka Topola RJ ŽIBEL utvrđeno je sledeće:

Nadzirani subjekt je doneo Akcioni plan za postepeno dostizanje graničnih vrednosti emisije zagađujućih vrednosti u vode juna 2016. godine i u akcionom planu su utvrđeni rokovi za izgradnju uređaja za prečišćavanje otpadnih voda. Do sada nadzirani subjekt postupa saglasno donešenom akcionom planu.

Nadzirani subjekt je izgradio prvu faze primarnog prečistača otpadnih voda kapaciteta 450,00 M3, i poseduje Rešenje o građevinskoj dozvoli broj ROP-BTP-35144-CPJ -2/2018 od dana 09.01.2017 godine za prečistač otpadnih voda izdato od strane Opštinske uprave u Bačkoj Topoli. U toku je probni rad prečistača i završni radovi na optimatizaciji procesa prečišćavanja otpadnih voda i vodi se dnevnik rada postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

Uvidom u Izveštaj o ispitivanju otpadnih voda iz 2019 godine koji je izradio Zavod za javno zdravlje Subotica Centar za higijenu i humanu ekologiju (broj izveštaja OV 123 od dana 30.05.2019. godine) posle postupka prečišćavanja i terenskim obilaskom mesta tremana i ispuštanja otpadnih voda utvrđeno je da se otpadne tehnološke vode prečišćavaju na prečistaču otpadnih voda - prva faza i ispuštaju u recipijent Krivaju.

Prema pomenutom izveštaju koji je izradio Zavod za javno zdravlje Subotica Centar za higijenu i humanu ekologiju Subotica (na mernom mestu RJ ŽIBEL - UPOV -PREČIŠĆENA VODA predmetni uzorak pokazuje prekoračenje graničnih vrednosti emisije za otpadne vode za suspendovane materije u odnosu na propisane granične vrednosti Uredbe o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija i rokovima za njihovo dostizanje ("Službeni glasnik" R.S .broj 67/2011, 48/2012 i 1/2016).

U toku nadzora u IM Topola , doo M.Tita br 3 , Bačka Topola utvrđeno je sledeće:

Nadzirani subjekt je doneo Akcioni plan za postepeno dostizanje graničnih vrednosti emisije zagađujućih vrednosti u vode dana 28.06.2016. godine i u akcionom planu su utvrđeni rokovi za izgradnju uređaja za prečišćavanje otpadnih voda.

Nadzirani subjekt je podnio izveštaj (u skladu sa propisanom obavezom) o sprovođenu akcionog plana ministarstvu nadležnom za poslove zaštite životne sredine i vodoprivrede od dana 28.06 2018 godine.

Nadzirani subjekt postupa u skladu sa akcionim planom za postepeno dostizanje graničnih vrednosti emisije zagađujućih materija u vode.

Terenskim obilaskom mesta ispuštanja otpadnih voda utvrđeno je da se otpadne tehnološke vode ispuštaju u recipijent Krivaju i da se pre ispuštanja otpadnih voda iste tretiraju prirodnom aeracijom i taloženjem u dve lagune pre nego što se iste ispuste u vodotok Krivaju.

Prema izveštaju od dana 15.04.2019 (Evidencioni broj izveštaja OV 70 izveštaju koji je izradio Zavod za javno zdravlje Subotica Centar za higijenu i humanu ekologiju Subotica (na mernom mestu izliv iz lagune predmetni uzorak pokazuje prekoračenje graničnih vrednosti emisije za otpadne vode za koncentracije fosfora, suspendovanih materija, amonijačnog azota i mineralnog azota, i biološke i hemijske potrošnje kiseonika koje su propisane Uredbom o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija i rokovima za njihovo dostizanje ("Službeni glasnik" R.S .broj 67/2011, 48/2012 i 1/2016).

U toku nadzora u Perutnina Ptuj -Topiko doo, Petefi Brigade 2, Bačka Topola utvrđeno je sledeće:

Nadzirani subjekt je doneo Akcioni plan za postepeno dostizanje graničnih vrednosti emisije zagađujućih vrednosti u vode dana 20.07.2016 godine i u akcionom planu su utvrđeni rokovi za izgradnju uređaja za prečišćavanje otpadnih voda.

Nadzirani subjekt je podnio izveštaj o sprovođenu akcionog plana ministarstvu nadležnom za poslove zaštite životne sredine i vodoprivrede od dana13.07 2018 godine.

Nadzirani subjekt ne postupa u skladu sa akcionim planom za postepeno dostizanje graničnih vrednosti emisije zagađujućih materija u vode u periodu od 2018 godine pa do dana inspekcijskog nadzora odnosno do sada nije ishodovao građevinsku dozvolu za prečistač otpadnih voda, izradio projekat za izvođenje prečistača otpadnih voda kako je predviđeno akcionim planom za 2018.

Inspekcija za zaštitu životne sredine Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine je Rešenjem naložila: Perutnina Ptuj Topiko doo , Bačka Topola ,Bačka Topola ,Petefi Brigade br 2 kao pravnom licu i Milošu Panjkoviću, zakonskom zastupniku pravnog lica.

1. Da postupa u skladu sa Akcionim planom za postepeno dostizanje graničnih vrednosti emisije zagađujućih materija u vode koje je izradio dana 20.07.2016 godine (zaveden pod rednim brojem 11/1817/16 od dana 25.08.2016) u delu aktivnosti pod rednim brojem 6.7. i 6.8. koje su planirane za period i rok realizacije u 2018 godini sa rokom do: 30.12.2019. godine.

Prema izveštaju iz prvog kvartala 2019 godine (broj 0404-13/2 od dana 28.03.2019.) koji je izradio PMF Novi Sad otpadne vode koje potiču od Perutnina Ptuj Topiko doo Bačka Topola se a koje se ispuštaju u recipijent Krivaju prekoračuju propisane granične vrednost organskih materija (HPK i BPK) neorganskog i amonijačnog azota i fosfora na osnovu Uredbe o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija i rokovima za njihovo dostizanje (" Službeni glasnik " R.S .broj 67/2011, 48/2012 i 1/2016).

Zakonom o vodama ("Službeni glasnik PC" broj 30/2010 i 93/2012, 101/2016 i 95/2018), član 98. stav .1 pravno lice, preduzetnik, odnosno fizičko lice koje ispušta ili odlaže materije koje mogu zagaditi vodu, osim fizičkog lica koje koristi vodu za piće, sopstvene i sanitarne potrebe, dužno je da te materije, pre ispuštanja u sistem javne kanalizacije ili u recipijent, delimično ili potpuno odstrani kao i da prečisti otpadne vode u skladu sa ovim zakonom i posebnim zakonima koji uređuju oblast zaštite životne sredine, odnosno propisa donetih na osnovu tih zakona.

Zakonom o vodama ("Službeni glasnik .R.S." broj 30/2010, 93/2012, 101/2016 i 95/2018) član 98. stav 2. prečišćavanje otpadnih voda iz stava 1. člana 98. se vrši do nivoa koji odgovara graničnim vrednostima emisije ili do nivoa kojim se ne narušavaju standardi kvaliteta životne sredine, recipijenta u skladu sa propisima kojima se uređuju granične vrednosti zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama, granične vrednosti prioritetnih, hazardnih i drugih zagađujućih supstanci i propisom kojim se uređuju granične vrednosti emisije zagađujućih materija u vode uzimajući u obzir strožiji kriterij od ova dva.

Zakonom o vodama ("Službeni glasnik .R.S." broj 30/2010, 93/2012, 101/2016 i 95/2018) član 93. stav .1 tačka 2 ) radi sprečavanja pogoršanja kvaliteta životne sredine, određuju se fizičko hemijski parametri i granične vrednosti emisije zagađujućih materija, kao i načini i uslovi ispuštanja zagađujućih materija i primene graničnih vrednosti. U skladu sa navedenim članom Zakona o vodama za tehnološke otpadne vode koje se ispuštaju u recipijent doneta je je Uredba o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje ("Službeni glasnik R.S." br.67/2011, 48/2012 i 1/2016).

Zakonom o vodama ("Službeni glasnik PC" broj 30/2010 i 93/2012i 101/2016 ), član 98. stav 4. pravno lice i preduzetnik radi obezbeđivanja prečišćavanja otpadnih voda koje ispušta otpadnu vodu u recipijent ili javnu kanalizaciju dužno je da obezbedi sredstva i rokove za igradnju i pogon uređaja, odnosno postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u skladu sa Akcionim planom za dostizanje graničnih vrednosti emisije zagađujućih materija u vode, planom zaštite voda od zagađivanja i planom upravljanja vodama.

Uredbom o izmenama i dopunama uredbe o graničnim vrednostima zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje "Službeni glasnik R.S." broj 67/11,48/12 i 1/2016) je članom 19. propisano da pravno lice i preduzetnik koji ima postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i/ili koja svoje otpadne vode ispušta u recipijent ili javnu kanalizaciju dužno je da svoje emisije uskladi sa graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode propisanih navedenom uredbom najkasnije do 31.12.2025 godine Izuzetno iz stava 1. navedenog člana postrojenja za prečiščavanje otpadnih voda iz aglomeracija sa opterećenjem većim od 2000 ekvivalent stanovnika (EC) koja svoje komunalne vode ispuštaju u recipijent uskladiće svoje emisije sa graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode propisanih uredbom najkasnije do.31.12.2040 godine.

Prema članu 20. navedene uredbe izuzetno iz člana 19 . navedene uredbe za postrojenja za koja se izdaje integrisana dozvola u skladu sa zakonom kojim se uređuje integrisano sprečavanje i kontrola zagađivanja životne sredine , nadležni organ može utvrditi i drugačije rokove za dostizanje graničnih vrednosti emisije zagađujućih materija u postupku izdavanja te dozvole, u skladu sa propisima u oblasti integrisanog sprečavanja i kontrole zagađivanja životne sredine.

Insekcija za zaštitu životne sredine Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine će u okviru svojih ovlaštenja i dalje pratiti aktivnosti nadziranih subjekata u pogledu sprovođenja monitoringa otpadnih voda koje se ispuštaju u vodotok Krivaju kao i realizaciju donešenih Akcionih planova kojim su utvrđeni rokovi za postepeno dostizanje graničnih vrednosti emisije zagađujućih materija u vode.

S poštovanjem,

Inspektor zaštite životne sredine
Dragan Sekulić

Dostavljeno:
1. RS, APV
OPŠTINA MALI IĐOŠ
Glavna 32, Mali Iđoš
2. U spise predmeta24.09.2019.

Republika Srbija
MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
Broj: 353-03-1810/2019-07
Datum: 09.09.2019. godine
Nemanjina 22-26
Beograd

OPŠTINA MALI IĐOŠ
Predsednik opštine
Glavna br. 32
Mali Iđoš

Predmet: Obaveštenje

U vezi sa Vašim podneskom koji se odnosi na rešavanje dugogodišnjeg problema zagađenja vodotoka Krivaja, obaveštavamo Vas da je predmetni podnesak prosleđen Pokrajisnkom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine, Sektoru za inspekcijske poslove, inspekciji za zaštitu životne sredine, na dalje postupanje sa zahtevom za dostavu izveštaja o svim preduzetim merama vezanim za ovaj podnesak.

Takođe, kopija podneska je prosleđena i Republičkoj vodnoj inspekciji radi preduzimanja dela mera iz svoje nadležnosti.

S poštovanjem,
POMOĆNIK MINISTRA
Željko PanteliN
Po rešenjuo ovlašćenju
broj 021-01-5/8/2017-09
od 11.12.2017. godine23.09.2019.

REPUBLIKA SRBIJA-AP VOJVODINA
OPŠTINA MALI IĐOŠ
Broj: 016-1-137/2019-01
Dana: 16.08.2019.god.
Mali Iđoš
Ul. Glavna br.32.
Tel: 024/730-010

Ministarstvo zaštite životne sredine
Bulevar Mihajla Pupina 2.
11 070 Beograd

PREDMET: Molba za hitnu urgenciju

Poštovani,

Obraćamo Vam se sa molbom za hitnu urgenciju i pomoć u cilju rešavanja problema zagađenja vodotoka Krivaje.

Naime, vodotok Krivaje, koja protiče kroz sva tri naselja naše opštine već godinama se kontinuirano zagađuje. Opštinski inspektor za zaštitu životne sredine se u više navrata obraćala nadležnom pokrajinskom isnspektoru za zaštitu životne sredine, međutim problem do danas nije rešen.

Stanovnici naše opštine, naročito građani koji žive u neposrednoj blizini vodotoka, mesecima protestuju zbog neprijatnog intezivnog mirisa koji se širi zbog pomenutog zagađenja. Pored već pomenutog neprijatnog mirisa, voda u reci je već duži period zamućena sive boje.

Nadamo se da iz ovog kratkog dopisa razumete da je naš problem veliki, a kapacitet i nadležnost same opštine Mali Iđoš, nedovoljna da bi se on uspešno rešio; zato Vas ovim putem molimo, da nam u okviru Vaše nadležnosti i kapaciteta, pomognete u rešavanju navedenog problema.

S poštovanjem,

Predsednik opštine
Mardo Lazić18.09.2019.

U nedelju 22. septembra, sa početkom u 10:00 časova, na stadionu FK "Njegoš" u Lovćencu biće održan fudbalski turnir mlađih pionira, 2007. godište.

Učestvuju ekipe FK "Njegoš" Lovćenac, FK "Crvena Zvezda" Beograd, FK "Spartak" Subotica i FK "Partizan" Beograd.

Program turnira:
10:00 časova - FK "Njegoš" Lovćenac - FK "Crvena Zvezda" Beograd
11:15 časova - FK "Spartak" Subotica - FK "Partizan" Beograd
12:30 časova - Utakmica za treće mesto
13:45 časova - Finale
14:45 časova - Dodela priznanja i pehara

Organizator turnira, FK "Njegoš", poziva sve ljubitelje sporta da prisustvuju ovom značajnom sportskom događaju i da podrže svoj klub.11.09.2019.

Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Sl.glasnik RS», broj 62/06, 69/08-dr zakon, 41/09, 112/15, 80/17  i 95/18–dr. zakon), Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Sl.glasnik RS», br.16/2017, 111/2017, 18/2019 i 45/2019) i člana 1 Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Službeni list opštine MALI IĐOŠ» broj 7/2006), Predsednik opštine  MALI IĐOŠ je dana 11.09.2019. godine, doneo

ODLUKU
O RASPISIVANjU JAVNOG OGLASA ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI MALI IĐOŠ

i raspisuje

O G L A S
ZA JAVNU LICITACIJU ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI MALI IĐOŠ05.09.2019.

OPŠTINA MALI IĐOŠ
OPŠTINSKA UPRAVA
Odeljenje za privredu,  poljoprivredu, urbanizam,
građevinarstvo, zaštitu životne sredine,
komunalno-stambene poslove
Broj: 353-29-1/2019-05
Datum: 05.09.2017.
M a l i   I đ o š

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 i 37/2019)

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE MALI IĐOŠ
Odeljenje za privredu, poljoprivredu, urbanizam, građevinarstvo, zaštitu životne sredine, komunalno-stambene poslove oglašava

JAVNU PREZENTACIJU
URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKU RAZRADU LOKACIJE ZA IZGRADNjU BIOGASNE ELEKTRANE KAPACITETA 2,0mW SA OBJEKTIMA ZA TRANSPORT I SKLADIŠTENjE TEČNOG I ČVRSTOG STAJNjAKA NA K.P. BR. 5804/17 K.O. FEKETIĆ

Dokumenti za preuzimanje:26.08.2019.

Poštovani G-dine Slepcov,

Prošlo je nekoliko dana od odlaska iz Vašeg predivnog grada, a naši utisci još uvek nisu potpuno sumirani. Zaista, nemam dovoljno reči kojima bih opisao vaše gostoprimstvo i celokupan ambijent prema meni i mojim saradnicima.

Svi mi smo iz vašeg grada poneli bezbroj pozitivnih utisaka, počevši od sjajnog gostoprimstva, zatim predivnih znamenitosti koje smo obišli, pa sve do svečanog čina potpisivanja Sporazuma o bratimljenju naše dve opštine. Veze između ruskog i srpskog naroda su vekovima zapisane u našim genima, a ovakvim delima uspevamo to prijateljstvo da materijalizujemo u pravim vrednostima.

Sa nestrpljenjem iščekujem naš sledeći susret, kada ćete Vi sa delegacijom biti naši gosti. Imam i želju i obavezu da celokupna vaša delegacija uživa u našoj prelepoj Srbiji, kao moja u bratskoj nam Rusiji.

Još jednom želim da se zahvalim na izvanrednom gostoprimstvu i pohvalim Vaše saradnice koje su bile zadužene da se cela moja delegacija u Solnečnogorsku oseća kao kod svoje kuće.

Neka večno traje naše prijateljstvo kao i do sada, ali sa većom razmenom kulturnih i materijalnih dobara nego do sada.

S poštovanjem,

Marko Lazić
Predsednik opštine Mali Iđoš25.08.2019.

SPORAZUM O SARADNjI IZMEĐU
OPŠTINE SOLNEČNOGORSK MOSKOVSKE OBLASTI (RUSKA FEDERACIJA) I
OPŠTINE MALI IĐOŠ (REPUBLIKA SRBIJA)

Pridajući veliki značaj dugoročnom razvoju međunarodnih, ekonomskih, naučnih, tehničkih i kulturnih veza, razmeni iskustava u oblasti lokalne samouprave, javnih komunalnih usluga i uređenja naselja, angažovanju građana da aktivno učestvuju u različitim sferama javnog života, kao i u cilju jačanja poverenja, međusobnog razumevanja i prijateljstva između naroda, Solnečnogorskog okruga Moskovske oblasti iz Ruske Federacije i opštine Mali Iđoš iz Republike Srbije (u daljem tekstu "Strane"), dogovorili su se o sledećim namerama:

Član 1
Strane će graditi i unapređivati svoje odnose na principima poverenja, jednakosti, partnerstva i obostranog interesa.

Član 2
Saradnja će se obavljati u skladu i u okviru zakonodavstva Ruske Federacije i Republike Srbije, kao i drugih zakona i pravnih akata važećih za ugovorne Strane ovog Sporazuma.

Član 3
Strane će podsticati zaključivanje sporazuma i ugovora između privatnih preduzetnika i pravnih lica sa područja ugovornih Strana, pružiti svu moguću podršku i pomoć njihovim učesnicima u pronalaženju fleksibilnih modusa pri razmeni robe i realizaciji investicionih projekata korisnih za obe strane.

Član 4
Strane će, u okviru svoje nadležnosti, doprineti stvaranju povoljnih ekonomskih, finansijskih i pravnih uslova za preduzetničke i druge privredne aktivnosti opštine Solnečnogorsk Moskovske oblasti i opštine Mali Iđoš.

Član 5
U sferi ekonomije, nauke, obrazovanja, kulture, zdravstvene zaštite, sporta, turizma i zaštite životne sredine, Strane će doprineti:
- zaključivanju Ugovora između regionalnih privrednih subjekata o isporuci industrijskih proizvoda, robe široke potrošnje kao i o pružanju usluga;
- razmeni informacija o uvođenju novih tehnologija u građevinarstvu (izgradnji stambenih objekata, puteva, socijalnih i kulturnih objekata);
- organizovanju poseta delegacija prosvetnih radnika i studenata radi razmene iskustava;
- razmeni najboljih praksi u oblasti zdravstva;
- saradnji između umetničkih društava, udruženja i fondacija vezanih za sferu kulture i obrazovanja;
- redovnom sprovođenju programa kulturne razmene, uključujući organizovanje izložbi, priredbi, proslava i sportskih događaja i utakmica;
- obostranom razvoju turizma na regionalnom nivou, organizovanju kulturno rekreativnih aktivnosti za roditelje sa decom;
- racionalnom korišćenju i reprodukciji prirodnih resursa, obezbeđivanju zaštite životne sredine, širenju ekološke proizvodnje.

Član 6
U cilju realizacije tačaka ovog sporazuma, strane mogu zaključiti posebne sporazume koji će se odnositi na određene oblasti bilateralne saradnje, u skladu sa zakonodavstvom Ruske Federacije i Republike Srbije.

Član 7
Izmene i dopune ovog Sporazuma vrše se uz obostrano pismeno odobrenje strana putem potpisivanja Aneksa, koji su sastavni deo Sporazuma.

Član 8
Ovaj Sporazum zaključuje se na neodređeno vreme i može se raskinuti, ako jedna od Strana izrazi želju za raskidom Sporazuma. Da bi se raskinuo sporazum, ugovorna strana mora da obavesti drugu stranu pismenim putem šest meseci unapred.

Član 9
Potpisano u gradu Solnečnogorsk Moskovske oblasti, dana 24. avgusta 2019. u dva primerka na ruskom i srpskom jeziku, od kojih svaki ima istu pravnu snagu (istu pravnu vrednost).24.08.2019.

Prijateljstvo između opština Mali Iđoš i Solnečnogorskog rejona Moskovske oblasti u je na svečanoj sednici povodom 90 godina opštine Solnečnogorsk krunisano pobratimstvom. Sporazum o saradnji su potpisali Marko Lazić, predsednik opštine Mali Iđoš i Vlastimir Slepcov, gubernator Solnečnogorska.

Grad Solnečnogorsk ima 58.000 stanovnika, a cela regija 180.000 meštana. Nalazi se na pedesetak kilometara od centra Moskve.