SrpskiСрпскиMagyar
24.09.2021. Петак

 izbori 2021

izbori 2020

 

 

Sistem48

JPK

Međunarodni dan devojčica


СПОНЗОРИ

APV

KLER

BGA


RHMZ

NSZ


facebook

Фејсбук Презентација
Општине Мали Иђош

prezentacija

Инвестициона презентација
Општина Мали Иђош


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Завршени јавни позиви и огласи - 2017. и раније

На основу члана 27. Закона о јавној својини(„ Сл.гласник РС“, 72/11, 88/13 и 105/2014, 104/2016- др.закон и 108/2016, 113/2017), члана 19. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“ бр.24/2012, 48/2015 и 99/2015, 42/2017, 94/2017), Закључка Општинског већа бр: 06-17-8/2017-01 од 31.03.2017.г, Општинско веће дана 28.12.2017.г доноси

ОДЛУКУ
о расписивању јавног огласа за отуђење непокретности из јавне својине општине Мали Иђош прикупљањем писмених понуда

и расписује

ОГЛАС
за отуђење непокретности из јавне својине Општине Мали

Документи за преузимање:

 

 

 

 

 


На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/15 и 80/17), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.гласник РС», бр.16/2017) и члана 1 Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.лист општине МАЛИ ИЂОШ» број 7/2006), Председник општине МАЛИ ИЂОШ је дана 16.10.2017. године, донео

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ МАЛИ ИЂОШ

и расписује

О Г Л А С
ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ МАЛИ ИЂОШ

 

 

 

 

 


На основу члана 34. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. закон и 108/2016)  члана 6., 7. и 12. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, бр. 24/2012, 48/2015, 99/2015 и 42/2017), члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („ Службени лист општине Мали Иђош“, број 16/2008) Општинско веће општине Мали Иђош, дана 05.10.2017.г доноси

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ

и   р а с п и с у ј е

Ј А В Н И   О Г Л А С
О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ

Документи за преузимање:

 

 

 

 

 


На основу члана 36. став 3. и став 4. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС бр. 15/16), члана 200. став 1. тачка 7) Закона о привредним друштвима (Службени гласник РС бр. 36/11, 99/11, 83/14 и 5/15) и члана 18. Уговора о оснивању „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица, као и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора ,,Регионална депонија,, д.о.о. Суботица број ВИИИ/2017-20 од 15.09.2017.године донете на седници Скупштине ,,Регионална депонија,, ДОО Суботица, Конкурсна комисија објављује

О Г Л А С
о јавном конкурсу за избор директора ,,Регионална депонија,, д.о.о. Суботица

Документи за преузимање:

 

 

 

 

 


Република Србија- АП Војводина
Општина Мали Иђош
Комисија за спровођење поступка издавања у закуп објеката у јавној својини општине Мали Иђош
Број: 464-9-3/2017-01
Дана: 11.09. 2017. године

Ј А В Н И    О Г Л А С

О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ- ДРУГИ КРУГ

 Документи:

 

 

 

 

 


Република Србија- АП Војводина
Општина Мали Иђош
Комисија за спровођење поступка издавања у закуп објеката у јавној својини општине Мали Иђош
Број: 464-9-1/2017-01
Дана: 23.08. 2017. године

Ј А В Н И    О Г Л А С

О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ

Документи:

 

 

 

 

 


ЈАВНИ ОГЛАС
за признавање права на партиципацију у путним и другим трошковима редовних ученика основних и средњих школа у 2017/2018. години

Документи за преузимање:

 

 

 

 

 


Република Србија
Општина Maли Иђош
Општинска управа
Оделење за привреду, пољопривреду, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине и комунално-стамбене послове
Број: 320-6/2017-05
Датум: 06.06.2017. године

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ ЗА 2018. ГОДИНУ

Документа за преузимање:

 

 

 

 

 


Република Србија
Општина Maли Иђош
Општинска управа
Оделење за привреду, пољопривреду, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине и комунално-стамбене послове
Број: 320- 5/2017-05
Датум: 06.06.2017. године

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ ЗА 2018. ГОДИНУ

Документа за преузимање:

 

 

 

 

 


На основу члана 34. Закона о јавној својини(„ Сл.гласник РС“, 72/11, 88/13 и 105/2014, 104/2016- др.закон и 108/2016), члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“ бр.24/2012, 48/2015 и 99/2015, 47/2017 ), Закључка Општинског већа бр: 06-26-1/2017-01 од 26.05.2017.г. Комисија за спровођење поступка прикупљања писмених понуда за давање у закуп објеката који се налазе у јавној својини  општине Мали Иђош, именована Решењем бр: 06-30-3/2016-01 од 07.11.2016.г, дана 26.05.2017.г. расписује

ЈАВНИ  ОГЛАС
за давање у закуп стана путем прикупљања писмених понуда
- четврти круг -

Документа за преузимање:

 

 

 

 

 


На основу члана 3. Одлуке о продаји службених аутомобила општине Мали Иђош (“Сл.лист општине Мали Иђош“, 25/2016 и 13/2017) и члана 11. Одлуке о прибављању, коришћењу и располагању стварима у својини општине Мали Иђош („Сл.лист општине Мали Иђош“ 10/2014 и 25/2015), Општинско веће Општине Мали Иђош на седници одржаној данa 19.05.2017. године објављује,

ОГЛАС
РАДИ ПРОДАЈЕ ПУТНИЧКОГ МОТОРНОГ ВОЗИЛА
ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА-ЛИЦИТАЦИЈОМ-ДРУГИ КРУГ

Документа за преузимање:

 

 

 

 

 


На основу члана 34. Закона о јавној својини(„Сл.гласник РС“, 72/11, 88/13 и 105/2014, 104/2016 - др.закон и 108/2016), члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“ бр.24/2012, 48/2015 и 99/2015), Закључка Општинског већа бр: 06-24-4/2017-01 од 09.05.2017.г, Комисија за спровођење поступка прикупљања писмених понуда за давање у закуп објеката који се налазе у јавној својини општине Мали Иђош, именована Решењем бр: 06-30-3/2016-01 од 07.11.2016.г, дана 09.05.2017.г расписује

ЈАВНИ  ОГЛАС
за давање у закуп стана путем прикупљања писмених понуда
- трећи круг -

Документа за преузимање:

 

 

 

 

 


На основу члана 34. Закона о јавној својини(„ Сл.гласник РС“, 72/11, 88/13 и 105/2014, 104/2016- др.закон и 108/2016), члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“ бр.24/2012, 48/2015 и 99/2015) и члана 2. Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор у јавној својини општине Мали Иђош(„Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 35/2016)  Комисија за спровођење поступка прикупљања писмених понуда за давање у закуп објеката који се налазе у јавној својини  општине Мали Иђош, именована Решењем бр: 06-30-3/2016-01 од 07.11.2016.г, дана 13.04.2017.г расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
за давање у закуп пословног простора путем прикупљања писмених понуда

Документа за преузимање:

 

 

 

 

 


На основу члана 34. Закона о јавној својини(„ Сл.гласник РС“, 72/11, 88/13 и 105/2014, 104/2016- др.закон и 108/2016), члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“ бр.24/2012, 48/2015 и 99/2015), Комисија за спровођење поступка прикупљања писмених понуда за давање у закуп објеката који се налазе у јавној својини  општине Мали Иђош, именована Решењем бр: 06-30-3/2016-01 од 07.11.2016.г, дана 08.04.2017.г расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
за давање у закуп стана путем прикупљања писмених понуда
- други круг -

Документа за преузимање:

 

 

 

 

 


На основу члана 27. Закона о јавној својини(„ Сл.гласник РС“, 72/11, 88/13 и 105/2014, 104/2016- др.закон и 108/2016), члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“ бр.24/2012, 48/2015 и 99/2015) и члана 2. Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор у јавној својини општине Мали Иђош(„Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 35/2016)  Комисија за спровођење поступка прикупљања писмених понуда за давање у закуп објеката који се налазе у јавној својини  општине Мали Иђош, именована Решењем бр: 06-30-3/2016-01 од 07.11.2016.г, дана 13.03.2017.г расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
за давање у закуп стана путем прикупљања писмених понуда

Документа за преузимање:

 

 

 

 

 


На основу члана 3. Одлуке о продаји службених аутомобила општине Мали Иђош (“Сл.лист општине Мали Иђош“, 25/2016) и члана 11. Одлуке о прибављању, коришћењу и располагању стварима у својини општине Мали Иђош („Сл.лист општине Мали Иђош“ 10/2014 и 25/2015), Општинско веће Општине Мали Иђош на седници одржаној данa 10.03.2017. године објављује,

ОГЛАС
РАДИ ПРОДАЈЕ ПУТНИЧКОГ МОТОРНОГ ВОЗИЛА
ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА-ЛИЦИТАЦИЈОМ

Документа за преузимање:

 

 

 

 

 


ЈАВНИ ПОЗИВ
за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом помоћи кроз куповину 8 сеоских кућа и доделу пакета помоћи у виду набавке грађевинског материјала или кућних апарата/намештаја

Документа за преузимање:

 

 

 

 

 


ЈАВНИ ОГЛАС
за давање у закуп пословног простора путем прикупљања писмених понуда

Пословни простор, који се даје у закуп налази се у Ловћенцу, ул. М. Тита 37/а, површине 207 м2, на кп. број 4 КО Ловћенац.

Документа за преузимање:

 

 

 

 

 


ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДОДЕЛОМ НАЈМАЊЕ 15  ПАКЕТА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА У ОКВИРУ ПОТПРОЈЕКТА 5 РЕГИОНАЛНОГ СТАМБЕНОГ ПРОГРАМА

 

 

 

 

 


На основу члана 3. Одлуке о продаји службених аутомобила општине Мали Иђош ( “Сл.лист општине Мали Иђош“25/2016) и члана 11. Одлуке о прибављању, коришћењу и располагању стварима у својини општине Мали Иђош („Сл.лист општине Мали Иђош“ 10/2014 и 25/2015), Општинско веће Општине Мали Иђош на седници данa 28.10.2016. године објављује

ОГЛАС
РАДИ ПРОДАЈЕ ПУТНИЧКИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА
ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА - ЛИЦИТАЦИЈОМ - ДРУГИ КРУГ

Документа за преузимање:

 

 

 

 

 


На основу члана 11. Одлуке о прибављању, коришћењу и располагању стварима у својини општине Мали Иђош („Сл.лист општине Мали Иђош“ 10/2014 и 25/2015) и члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће Општине Мали Иђош на седници данa 28.10.2016. године објављује

ОГЛАС
О ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ
путем усменог јавног надметања

Документа за преузимање:

 

 

 

 

 


На основу Правилника о партиципирању општине Мали Иђош у путним и другим трошковима редовних ученика основних и средњих школа (Сл. Лист Општине Мали Иђош бр. 3/2015) Председник општинског већа дана 16.08.2016. године расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
за признавање права на партиципацију у путним и другим трошковима редовних ученика основних и средњих школа у 2016/2017. години

Документа за преузимање:

Захтев и пратећа документација предају се на шалтеру број 7 Општинског услужног центра у Малом Иђошу, почев од 22.08.2016. године до 16.09.2016. године.

 

 

 

 

 


На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС»,број 62/06, 69/08-др закон, 41/09 и 112/2015) и члана 2.Одлуке о одређивању надлежногоргана за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.лист општине Mали Иђош» број 7/2006 ), председник општине Мали Иђош је дана 15.07.2016.године, донео

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ МАЛИ ИЂОШ

и расписује

О Г Л А С
ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У У ОПШТИНИ МАЛИ ИЂОШ

 

 

 

 

 

 


Република Србија
Општина Maли Иђош
Општинска управа 
Одељење за привреду, пољопривреду, канцеларију за локални економски развој, заштиту животне средине и комунално-стамбене послове 

Датум: 12.07.2016. године

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ ЗА 2017. ГОДИНУ

Документа за преузимање:

 

 

 

 

 


Република Србија
Општина Maли Иђош
Општинска управа 
Одељење за привреду, пољопривреду, канцеларију за локални економски развој, заштиту животне средине и комунално-стамбене послове

Број: 320-1-1/2016-05
Датум: 22.08.2016.

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ ЗА 2017. ГОДИНУ

Документа за преузимање:

Напомена: документа за право пречег закупа - по изменама које је донело Министарство пољопривреде.